пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

ноември 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
од 12.11. до 16.11.2018
Курс Здружение на неонатолози на Р.Македонија Курс по реанимација на новородено 12,5 9,5 Весна Деловска-Стојковска 072 230 321 Скопје, Штип

Септември 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
27.9.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Современ третман на H.pillory 6 4 Румена Андоновска 3147 130 Скопје
јуни 2019 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
од 08.06.2019 до 22.06.2019 година
Работилница Македонско здружение за гастроенетерохепатологија Работилница за абдоминален ултразвук 12,5 9,5 Aлександра Пејчиновска 070 722 507 Скопје

Мај 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
28.5.2019
Курс Центар за семејна медицина, Медицински факултет Скопје Преспективи и предизвици во имунизацијата 12 8,5 Биљана Таневска 070 840 949 Скопје
04.5.2019 Работилница ЈЗУ Универзитетска Клиника за дерматологија-Скопје Работилница за естетски корекции и напредни технички на инјектирање на хијалуронска киселина 13,5 10,5 Aлександар Гавриловски 070 221 389 Скопје
17.5.2019 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација-МААР Новини во терапискиот пристап на ревматските заболувања во Македонија 6 4 Мимоза Николовска-Котевска 072 223 007 Скопје
16.5.2019 Стручен состанок Здружение на микробиолозите на Македонија Лабораториската дијагностика и клинички аспекти на респиратпорни инфекции 6 4 Ана Кафтаџиева Скопје
мај 2019.-мај 2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Гастропротекцијата низ годините наназад и сега 6 4 Катерина Ковачевиќ 070 305 395 Скопје
08.5.2019 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролозите на Македонија Етиопатогенеза и современ третман на хиперпигментации на кожата 6 4 Ѓорѓи Гоцев 071 209 001 Скопје
17.5.2019 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Вертиго-дијагностичко-терапевтски предизвик 6 4 Цветанка 071 372 197 Скопје
13.05-14.05.2019 Работилница ГОБ 8-ми Септември-Скопје Работилница за хируршки третман на тумори на црниот дроб 12 9 Неделковски 075 386 319 Скопје
30.5.2019 Стручен состанок Здружени на пулмолози на Р.Македонија Тутун или здравје-изборот е Ваш 6 4 Зоран Арсовски 075 310 190 Скопје
30.5.2019 Стручен состанок Здружени на интернисти на Р.Македонија Холестатски состојби во интернистичка пракса-дијагностичко-терапевтски насоки 6 4 Билјана Ивановска-Бојаџиев 070 399 749 Скопје
07.05.2019 Стручен состанок Здружение на лекари од Охрид Аритмии во детска возраст 6 4 Лиљана Котлар
070 212 140
Охрид
06.05.2019 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Стоп за астмата 6 4 Марија Здравеска
071 400 765
Скопје

11.5.2019 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ ) Здравствена заштита на трансродовите лица 12,5 9 Љупчо Стефановски

Тел: 071/216-823
Струмица
10.05.2019 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Новости во ендокринолошка лабораториска дијагностика 6 4 Катерина Трајковска
070 344 034

Скопје
10.5.2019 Симпозиум Здружение за хуман папилома вирус на Македонија Меѓународен симпозиум 12 8 Ирена 070 370 795 Скопје
17.5.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Тераписки пристап кон пациенти со иритабилно црево и рефлуксен синдром 6 4 Румена Андоновска 3147 130 Скопје
15.05.2018 - 17.05.2018 Конгрес Факултет на медицински науки Универзитет во Тетево Меѓународен конгрес од Факултет на медицински науки до 20 до 10 Лутви Зулбеари 071 296 003 Тетово
31.5.2019
Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Република Македонија Предизивици во третманот на хроничната венска болест 6 4 Милена Ѓошевска

12.5.2019 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ ) ХИВ инфекција - потреба од мултидисциплинарен пристап 12,5 9 Љупчо Стефановски

Тел: 071/216-823
Струмица

Април 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
09.04.19-11.04.19 Работилница Специјална болница по хируршки болести "Жан Митрев " Неонатален васкуларен пристап 12 9 Ирена Димитрова
02 310 4997
Скопје
01.04-07.04.2019
Работилница Медицински симулациски центар Тема-Едукација за едукатори 13,5 9,5 Сашо Трајковски Охрид и Велес
20.4.2019
Стручен состанок ПЗУ СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА Витроретинална хирургија и апликација на медикаменти интравитерално 6 4 Стефани Неделкова
072 221 072
Скопје
19.4.2019 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Стручен состанок на здружението 6 4 Елисавета Јованова
070 277 516
Скопје
05.4.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Практичен пристап кон болестите на респираторниот систем 13,5 10,5 Арбен Лабаништа 070302423
Скопје
05.04.2019-07.04.2019 Конгрес Македонско здружение по урологија Балкански Конгрес по урологија до 20 до 10 Оливер Станков
Охрид
од 05.04 дo 07.04.2019 Работилница Македонското здружение за ентерална и парентерална исхрана Basics of parental nutrition 12 9 Калина Гривчева-Старделова 070 335 307
Охрид
13.04.2019-14.04.2019 Симпозиум Клиничка болница Аџибадем Систина Early Occurrence of Colorestal Cancer.Where we are?Where to go ? 12 8 Владимир Димов
070 339 911
Скопје

05.4.2019 Работилница Македонско здружение за контрола и интрахоспитални инфекции-МЗКИХИ Инфекции на крвта поврзани со медицински помагала и превенција 12 9 Кирил Михајолов

Тел: 070/429-329
Пехчево
11.4.2019 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина ГДПР (General Data Protection Regulation) 6 4 Катерина Трајковска 070 344 034
Скопје
од април до ноември 2019 Работилница Здружение на интернисти на Р.Македонија Kултуролошки и структурни компетенции на здравствените професионалци 13,5 10,5 Андријана Гацовски 070 302 253
Штип, Велес, Струмица, Охрид
2.4.2019 Стручен состанок Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса Kлиничка и лабораториски евалуација на најчестите видови на анемии 6 4 Билјана Петреска Зовиќ

Тел: 077/645-704
Скопје
од април дo ноември 2019 Работилница ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија Примарна и секундарна превенција на КБ заболувања 13,5 10,5 ОЛИВЕР БУШЉЕТИЌ 071 245 317 Скопје
22.4.2019 Стручен состанок Психијатарско здружение на Р.Македонија Психофармакотераписко позиционирање на арипопразол 6 4 Ксенија Парамачки 071 326 429 Скопје
12.4.2019 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија Ефективна перипартална нега 6 4 Глигор Тофовски Скопје
12.4.2019 Симпозиум ПЗУ Клиничка болница Жан Митрев Дијагностика, третман и предизвици во детска кардиохирургија 12 8 Викторија Милева 02/3091-499 Скопје
19.4.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Антиалергиски и антиедматозен третман и современ приод во витамино терапија 6 4 Гоце Ацевски 075 216 068 Скопје
16.4.2019 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ Дилема при одлука на третман на фрактура на проксимален фемур-приказ на мета анализи од трудови работени во различни центри 6 4 Радмила 077 761 160 Скопје
18.4.2019 Работилница Здружение на патолози на Република Македонија Глијални тумори на централен нервен систем 12 9 Гордана Петрушевска 070 266 504 Скопје
19.4.2019 Стручен состанок Македонско здружение за ендометриоза (МЗЕ) Современа дијагноза и третман на пациентите со ендометриоза 6 4 Јадранка Георгиевска 070 305 256 Скопје
25.4.2019 Стручен состанок Македонско лекарско друштво Дијагноза и третман на хепатална енцефалопатија 6 4 Светлана Арсовска 072 237 459 Битола
19.4.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Фекален калпротектин во гастроенетерохепатологијата и методи на негово одредување 6 4 Румена Андоновска 3147 130 Скопје

Март 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
07.3.2019 Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Подршка на доенчињата за правиленраст и развој 6 4 Ивана Емел
078 446684
Скопје
06.3.2019 Стручен состанок Здружени на пулмолози на Р.Македонија Ретко таргетирана состојба во пулмологијата 6 4 Бисерка Ќаева
071 397 043
Скопје
07.3.2019 Работилница Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.Македонија Местото на базалните инсулини од втората генерација во терапијата на дијабетес мелитус 13,5 10,5 Татјана Миленковиќ 070 359 073
Скопје
23.3.2019 Работилница Здружение на интернисти на Р.Македонија Aнтикоагулантна вртелешка во 4 училници 13,5 10,5 Александар Манолев 072 302902
Скопје
22.3.2019 Симпозиум Здружение на микробиолозите на Македонија Хламидии 12 8 Даниела Спироска 075 306 391
Скопје
07.3.2019 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија Современи системски терапии кај HER2 + и тројно негативен карцином на дојка преку приказ на случаи 6 4 Виолета Клисеровска 071 331 335
Скопје
18.3.2019 Стручен состанок Македонско здружение за медицина на трудот Професионални алергии 6 4 Сашо Столески 02/3110 491
Скопје
29.03-31.03.2019 Симпозиум Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.Македонија Четвртите дијабетолошки денови со меѓународно учество 12 8 Татјана Миленковиќ 070 359 073
Крушево
30.3.2019 Стручен состанок Македонско здружение за радиологија на дојка Рак на дојка-до каде сме 6 4 Светлана Темелковска 070 248 967
Скопје
16.3.2019 Симпозиум Здружение на дерматовенеролози на Македонија и Факултет за медицински науки-Штип Dermatology 2020 12 8 Ѓорѓи Гоцев Штип
21.03.2019-12.04.2019 Стручен состанок Македонска здружение за алергологија и клиничка имунологија Ефикасноста на природни назални р-ори од морска вода со алгомер комплекс при третирање на Алергиски Ринитис 6 4 Мартин Јовановски
070 373 532
Скопје
од март до декември 2019 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Алергитис Ринитис-третман со природни назални раствори 6 4 Лиљана Котлар
070 212 140
повеќе градови низ РM
29.3.2019 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева
075435080
Гевгелија
29.03.2019-30.03.2019 Работилница Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Современи трендови во ендоскопија 12,5 9,5 Mагдалена Димитрова
070 365 141
Скопје
05.3.2019 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација-МААР Клинички искуства 6 4 Мимоза Котевска
072 223 007Скопје
Гевгелија
01.03.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Контрола на турбекулоза во Р Македонија 13,5 9,5 Арбен Лабаништа
070302423
Скопје
11.3.2019 Работилница Здружение на лекари Охрид Невропати и повреда на нерви 12 9 Лиљана Котлар
070 212140
Охрид
29.3.2019 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Р.Македонија Нови тераписки пристапи во третманот на болести на предниот сегмент на окото 6 4 Стојан Николиќ 078 326 322 Скопје
06.3.2019 Работилница Здружение на инфектолози на Македонија AРВ терапија и тераписки стратегии 12 9 Снежана Стојковска 075 364 440 Скопје

Февруари 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
01.2.2019 Стручен состанок Психијатриско здружение на Македонија Опсесивно компулсивно растројство-Од обични примери до тешки клинички случаи 6 4 Мирјана Јазаџинска-Крка
075 316 984
Скопје
27.2.2019 Симпозиум Здружение на трансфузиолози на Република Македонија Предизвици и новини во третман на хемофилија А 12 8 Рада Грубовиќ 075303889 Скопје
08.2.2019
Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Современ пристап во третманот на хиперсекреторни воспаленија на дишните патишта 6 4 Цветанка 71372197 Скопје
7.02.2019-13.03.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Контрола на турбекулоза во ПЗЗ 13,5 9,5 Арбен Лабаништа
070302423
Скопје
19.02.2019-15.03.2019 Стручен состанок Здр. на лекари по општа медицина/семејна медицина Новини во вакциналниот календар на Р Македонија 6 4 Александар Ристовски Скопје , Струмица, Тетово
15.2.2019 Стручен состанок Здружение за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Македонија ( ЗУРПХ ) Хистероскопска ресекција на комплетен септум на утерус) 6 4 Сашо Стојчевски
070513103
Скопје
15.2.2019 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р.Македонија Интернистички преспективи и предизвици во имплементацијата на Европскиот Курикулум по интерна медицина 6 4 Биљана Ивановска
070 399 749
Скопје

февруари 2019 - декември 2019 година Работилница ЗПЛРМ АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 11 8 Лилија Дервишова - Чолакова

Тел: 070/216-633
низ градови на РМ

февруари 2019 - декември 2019 година Работилница ЗПЛРМ Синдром на Бурн оут кај докторите 11 8 Лилија Дервишова - Чолакова

Тел: 070/216-633
низ градови на РМ

Јануари 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
28.1.2019 Стручен состанок Македонска асоцијација за хипертензија Нови препораки за артериска хипертензија 6 4 Светлана Павлеска Кузмановска

Тел: 075/203-048
Скопје
31.1.2019 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Секциски состанок 6 4 Марија Здравеска

Тел: 071/400-765
Скопје

31.1.2019 - 31.12.2019 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Mикробиом и имунологија 6 4 Верица Ристовска Низ градови на РМ

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3