пребарување
Се вчитува...
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

* последни објави

Септември 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
* 21.9.2018 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Примена на Бизмут субцитрат и Диосмин во гастроенетерологијата 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 071/392- 711
Скопје

Јуни 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
* 9.6.2018 Стручен состанок ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина - Скопје Современ пристап за лекување на хипертензија 6 4 Исмаил Емре Демиџи; Ана Георгиевска

Тел: 02/3099 614
Скопје

Мај 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
* 12.5.2018 Стручен состанок ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина - Скопје Модерна хирургија на митрална валвула 6 4 Исмаил Емре Демиџи; Ана Георгиевска

Тел: 02/3099-614
Скопје
* 31.5.2018 - 2.6.2018 Симпозиум Здружение на лекари специјалисти по спортска медицина International Scientific Conferenc 12 8 Диме Мирчев

Тел: 077/707-274
Скопје

Април 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
* 13.4.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Третман на најчестите симптоми во оториноларингологија 6 4 Ирена Васкова

Тел: 070/330-553
Скопје
* 13.4.2018 Стручен состанок Здружение на гинеколози и обстетричари на Макеоднија ЗГОМ Репродуктивно здравје на жената - неопходен предуслов за здраво потомство 6 4 Благој Стојков

Тел: 070/745-331
Скопје
* 13.4.2018 - 15.4.2018 Конгрес Здружение на лекари по анестезија и реанимација и интензивно лекување - ЗЛАРИЛ Акушерска анестезија и периоперативна безбедност до 20 до 10 Атанас Сивевски

Тел: 078/485-470
Скопје
* 14.4.2018 Стручен состанок ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина - Скопје Современо лекување на коронарна болест и стеноза на каротида 6 4 Исмаил Емре Демиџи; Ана Георгиевска

Тел: 02/3099-614
Скопје
* 24.4.2018 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Примена на пробиотици во гастроенетерологијата 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 071/392-711
Скопје
* април 2018 - април 2019 Работилница Здружение на лекари по општа медицина/семејна медицина Менаџмент на рано откривање и водење на пациент со деменција - Алгоритам 14,5 10,5 Катерина Ковачевиќ

Тел: 071/790- 550
Градови низ Р. Македонија

Март 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
* 2.3.2018 Стручен состанок Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.М Потреба со хормон за раст при применување од детска во адултна возраст 6 4 Кристина Симоновска

Тел: 071/356-070
Скопје
  2.3.2018 Стручен состанок Здружение на микробиолозите на Македонија Насоки за подготовка и изведување на квалитетна стручна презентација 6 4 077/444-442 Скопје
  2.3.2018 Симпозиум Специјална болница по хируршки болести „Жан Митрев“ Новини и трендови во кардиоваскуларната медицина 12 8 Тања Анѓушева

Тел: 070/353-500
Скопје
  3.3.2018 Стручен состанок Македонска асоцијација за хипертензија Новини за вoдење на хипертензија во нефрологијата 6 4 Звездана

Тел: 070/323-734
Скопје
* 8.3.2018 Стручен состанок Здружение на патолози на Република Македонија Улога на преданалитичка фаза во бележење, колекција, транспорт, презервација и складирање на примероците за патолошка анализа 6 4 Гордана Петрушевска

Тел: 070/266-504
Скопје
* 14.3.2018 Стручен состанок Македонско здружение на анатоми (МЗА) Годишен стручен состанок 8 4 Ники Матвеева

Тел: 078/301-457
Скопје
* 14.3.2018 - 18.4.2018 Работилница Здружение на интернисти на Р.М Интернистичко - невролошки предизвици во примарна и секундарна превенција на мозочен удар кај преткоморна фибрилација 12,5 9,5 Билјана Шишкова

Тел: 078/262-391
Скопје
  16.3.2018 Стручен состанок Психијатриско здружение на Македонија Современ терапевски пристап во лекување на шизофренија 6 4

Тел: 070/204-113
Скопје
  16.3.2018 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева

Тел: 075/435-080
Скопје
* 19.3.2018 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Новини во алергологијата 6 4 Дејан Докиќ

Тел: 071/37- 575
Скопје
* 22.3.2018 - 24.3.2018 Симпозиум Македонска академија на науките и уметносите Next generation diagnostics 12 8 Гоце Алексоски

Тел: 02/3235 500
Скопје
* 23.3.2018 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација - МААР Третман на хронична болка, Примена на медицински канабис, Светски искуства од поримена на канабис за медицински цели при хронична болка 6 4 Гордана Ширкова

Тел: 070/359-889
Скопје
* 23.3.2018 Работилница Македонско здружение за медицина на трудот Професионален ризик и принципи на безбедност и здравје при работа кај работници изложени на азбест 12,5 9,5 Драган Мијакоски

Тел: 02/3110 491
Скопје
* 24.3.2018 - 31.7.2018 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Хередитарен ангиоедем 6 4 Наташа Јовановска - Поповска

Тел: 070/728-420
Пробиштип, Штип, Охрид, Скопје
* 26.3.2018 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози - акушери на Македонија Учеството на метафолинот во превенција на крварења во рана на бременост 6 4 Душко Филиповски

Тел: 078/424-631
Будимпешта
* 30.3.2018 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Биолошка терапија во гастроенетерохепатологија 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 071/392-711
Скопје
* 30.3.2018 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р.М Современ пристап на дислипидемии кај пациенти со релативен, низок и среден КВР 6 4 Александар Манолев

Тел: 070/390-749; 070/306-403
Скопје
* 30.3.2018 Стручен состанок Здружени на лекари - Битола Улогата на стандарните коагулациски тестови во одредвање на интраоперативниот ризик од крварење 6 4 Цветанка Шокларовска

Тел: 070/373-096
Битола
  30.3.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Нови аспекти во евалуацијата на тинитус 6 4 Милена Ѓошевска

Тел: 071/323-061
Скопје
30.3.2018 - 31.3.2018 Работилница МЗКИХИ Методи за детекција на Clostridium difficile во нежива средина 12 8,5 Каќа Поповска

Тел: 070/429-329
Кочани
  од март до декември 2018 Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина/семејна медицина Koмбинирани антихипертензивен третман 6 4 Катерина Ковачевиќ

Тел: 070/305-395
Низ сите градови на РМ
  1.3.2018 - 20.12.2018 Стручен состанок Здружени на лекари-Охрид Најсовремен пристап во третирањето на алергиски ринитис 6 4 Љилјана Котлар

Тел: 070/212-140
Низ сите градови на РМ
Февруари 2018 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Helicobacter pylori 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Акутен панкреатит 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Меланома малигнум 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Идентификување и пријавување на несаканите реакции од употребата на фармацевтски производи 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Колонска дивертикулоза 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
* 16.2.2018 Годишен состанок Здружени на пулмолози на Р.Македонија Нови аспекти на старата болест 8 4 Зоран Арсовски

Тел: 071/387- 043
Скопје
23.2.2018 Стручен состанок ПЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство Плодност Интердисциплинарен пристап кај деца со аномали на бубрези/уринарен тракт пренатално дијагностоцирани 6 4 Ребека Алексовска

Тел: 047/208-880
Битола
  23.2.2018 Стручен состанок Здружени на пневмофтиолозите на Р.М Турбекулоза 6 4 Билјана Илевска Попоска

Тел: 078/481-721
Скопје
  23.2.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Риносинузитис-Клинички аспекти, дијагностика и третман 6 4 Милена Ѓошевска

Тел: 071/323-061
Скопје
  23.2.2018 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Дутастерид - терапевтски можности и нови аспекти 6 4 075/316-984 Скопје
* 23.2.2018 - 24.2.2018 Симпозиум Здружение на токсиколози на Македонија 11-та конференција на Токсикологија со меѓународно учество 12 8 Нестор Поповски

Тел: 078/358- 319
Дојран
* 27.2.2018 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Вистинската улога на бета блокатор-Небиволол во дневна кардиолошка терапија 6 4 Елизабета Србиновска

Тел: 070/387- 153
Скопје
* 28.2.2018 Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Терапија на вирусни инфекции на горни респираторни патишта во детска возраст-има ли лек ? 6 4 Соња Бојаџиева

Тел: 076/457- 627
Скопје
Јануари 2018 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
25.1.2018 Симпозиум Здружение на лекари по анестезија и реанимација и интензивно лекување - ЗЛАРИЛ Третман на хронична болка и малигни заболувања на кожа со осврт на светски искуства од употребата на Канабис за медицински цели 12 8 Гордана Ширкова

Тел: 070/359 889
Скопје

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3