пребарување
   
 

Постапка за пријавување на организатори на е-едукација (вебинари)

20.07.2020
Лекарската комора започнува со организирање е-едукација за различни области во рамките на плановите за континуирана медицинска едукација (КМЕ). Е-едукацијата ќе се остварува преку вебинари на платформата Портал за лекари каде ќе се поставуваат стручните активности (стручни состаноци, курсеви и сл.) за докторите на медицина.

Постапката за пријавување на организатори на вебинари е следна:
Организаторот на е-едукација (вебинар) лично или на lkm@lkm.org.mk доставува пополнет формулар "Барање за одобрување и категоризација на облиците на стручно усовршување од страна на организаторот на стручното усовршување".
Во прилог на барањето доставува и:
✅ Предавања во еден од следните формати: PowerPoint презентација со снимен аудиозапис (.mp3, .wav), видеозапис (.mp4, .avi) или PDF,
✅ Тест прашања со можни одговори и означување на точен одговор,
✅ Дизајн за сертификат,
✅ Писмена согласност од покровителот,
✅ Потпишана изјава од предавач/и за практикување на медицина базирана на докази.

Потребните формулари и обрасци се достапни на http://lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=299

По акредитирање на стручната акивност од страна на Комисија за стручни прашања при ЛКРСМ, вебинарот се поставува на платформата Портал за лекари.

Е-едукацијата е бесплатна и достапна на Порталот за сите заинтересирани доктори во секое време и од секое место. На овој начин ќе се овозможи докторите да обезбедат доволен број на бодови за КМE, кои се услов за обновување на лиценцата за работа.Вебинарот останува активен три месеци, а по истекот на тој рок предавањата остануваат достапни, но не постои можност за добивање на бодови. Сите членови на Лекарската комора ќе добиваат нотификации за поставените вебинари на платформата на Комората.
Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3