пребарување
   
 

Дополнување на соопштението на ФЗОРСМ од 25.06.2020 год.

29.07.2020

Почитувани,

Измени во ова соопштение се направени во делот на:

- издавање на боледување со лекарски преглед, освен за боледување од COVID-19 (со телефонско јавување),

- Продолжување на боледувањето по сите основи, Лекарската комисија на Фондот ќе го врши врз основа на приложената медицинска документација, а по проценка доколку има потреба и врз основа на непосреден преглед на осигуреното лице, освен за лицата заболени од Коронавирусот (COVID-19).

- Лекарскиот преглед на осигуреникот заради продолжување на боледување, ЛК на Фондот врши со закажување на термин за преглед.

- работа на здравствената установа без комплетен тим само во услови кога медицинската сестра е во изолација или на боледување од COVID 19,

- Продолжено е важењето на специјалистичките извештаи,отпусни писма, конзилијарни мислења до 31.08.2020 год.

- Со Одлука на УО утврден е начинот на продолжување на двојазичниот образец за новата учебна година на студентите кои се на школување во странство.

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3