пребарување
   
 

Комората воспоставува е-едукација за докторите на медицина

17.04.2020 Драги колеги,
Стручното усовршување на здравствените работници со високо образование од областа на медицината претставува континуиран процес на стекнување на нови знаења и практични вештини во текот на седумгодишниот период на важењето на Лиценцата за работа. Цел на стручното усовршување е постојано унапредување на веќе стекнатото знаење заради обликување на современ модел на доктор на медицина и обезбедување единство во докторската пракса.
Извршниот одбор на Лекарската комора на Република Северна Македонија, поради настанатата состојба со Ковид 19, донесе одлука за воспоставување на е – едукација за да се овозможи докторите на медицина да обезбедат доволен број на бодови од стручна едукација која е услов за обновување на лиценцата за работа.
Е-едукација ќе се остварува преку вебинери поставени на веб страната на Комората каде ќе се поставуваат стручни активности ( стручни состаноци, курсеви ...) за докторите на медицина. Е -едукацијата е бесплатна и достапна за сите заинтересирани доктори во секое време и од секое место.
Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3