пребарување
   
 

Анкета за проценка на состојбата

04.04.2020 Почитувани колеги,

Лекарската Комора на Република Северна Македонија заедно со Лекарската комора на Република Словенија спроведуваат анонимна анкета помеѓу лекарите со цел објективно да се согледа состојбата во однос на работата и условите во екот на COVID-19 пандемија. 

Ве молиме да одвоите 10 минути од Вашето време за да ја пополните анкетата: https://www.surveymonkey.com/r/96SXLXJ

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3