пребарување
   
 

Предлог - текст за изменување и дополнување на Статутот на ЛКМ

14.09.2019

Извршниот одбор на Лекарската комора на Македонија на последната седница одржана на 12.09.2019 година, го утврди текстот на статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Лекарската комора на Македонија. Истиот, Ви го доставуваме на јавна расправа, да го разгледате со Вашето членство и да дадете забелешки, предлози и мислења за кои цените дека треба да бидат вградени во него. По сумирање на забелешките по текстот, истите испратите ги на е-маил до стручната служба на Лекарската комора на Македонија (lkm@lkm.org.mk), најдоцна до 16.10.2019 година.

Предлог статут

Предлог за организирање на одбори во Скопје

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3