пребарување
   
 

Продолжен рокот за поднесување на барање за продолжување на договори и потпишување на анексите на договорите/ договорите за 2019 година со здравствените установи

11.12.2018

На денешната средба што се одржа во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Фондот со Лекарската комора на Македонија, Стоматолошка комора и Фармацевтска комора се договорија:

  • Барањата за продолжување на договорите за општа медицина, гинекологија, општа стоматологија, аптеки, приватни специјалисти, приватни специјалисти стоматолози и лаборатории, да се поднесуваат електронски преку веб порталот на Фондот верификувани со квалификуван дигитален сертификаи или со валидна ЕЗК на управиделот на здравствената установа.

На овој начин Фондот излезе во пресрет на барањата на надлежните комори за можноста од користење на ЕЗК се до обезбедување на дигиталниот квалификуванм сертификат од страна на овластените лица од здравствените установи и тоа до крајот на годината.

  • Фондот го продолжи рокот за поднесување на барање за продолжување на договорите со сите здравствени установи заклучно до 20.12.2018 година.
  • Постапката за поднесување на барање за продолжување на договорот и потпишување на анексите на договорите, односно договорите за сите здравствени установи кои веќе имаат обезбедено квалификуван дигитален сертификат, континуирано се врши.
  • Здравствените установи кои сеуште немаат набавено квалификуван дигитален сертификат, истиот треба да го набават до 25 декември, за да можат најдоцна до 31 декември да го потпишат анексот на договорот/договорот.

Воедно укажуваме на важноста на потпишување со електронски дигитален сертификат на анексите на договорите/договорите за 2019 година и тоа:
На ниво на Европска Унија е донесена регулатива 210/2014 година во која е регулирана проблематиката на дигитланите потписи. Ова регулатива е задолжителна за примена во Земјите од ЕУ од средината на 2016 година. Во Република Македонија во фаза на донесување е новиот Закон за електронско управување кој целосно се усогласува со ЕУ регулативата во делот на дигиталните потписи. Според очекувањата овој Закон би требало да биде донесен во почетокот на нареднат година. Во регулативата по која е работен и усогласуван Законот за електронско управување е изричито наведено: „своерачниот потпис на граѓанинот се заменува со квалификуван дитален сертификат. Квалификуваниот дигитален сертификат (потпис) го претставува дигиталниот идентитет на самиот граѓанин и истиот може да се користи како замена на своерачниот потпис на хартија во сите системи кои имаат овозможено користење на електронски услуги со потпис од квалификуван сертификат.

Би сакале да појасниме дека во пракса често се прави забуна дека всушност токенот е квалификуваниот дигитален сертификат. Токенот претставува само медиум на кого се запишува квалификуваниот дигитален сертификат. Она што е важно секој здравствен работник кој е потписник на Договор или анекс со фондот треба да поседува квалификуван дигитален сертификат.

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3