пребарување
   
 

Барања за нови договори/анекс договори за 2019 година од 10 до 15 декември

07.12.2018

Фондот за здравствено осигурување на Македонија информира дека се финализирани подготовките на софтерското решение за склучување на новите договори/анекс со здравствените установи/ортопедски куќи, односно правни лица за 2019 година и дека тоа ќе се одвива по електронски пат преку користење на Веб порталот на Фондот, преку кој овластените лица ќе можат да го потпишат договорот/анекс на договорот со валиден квалификуван дигитален сертификат.

Со цел непречено функционирање на процесот на продолжување на договорите/анекс на договорите за 2019 година потребно е овластените лица да поднесат барање преку Веб порталот на Фондот почнувајќи од 10 декември заклучно со 15 декември 2018 година. Оние кои нема да го запазат рокот за поднесување на барање, Фондот нема да ги земе предвид при продолжување на договорот/анекс на договорот.

Преземете:

Електронско потпишување на договор

Корисничко упатство за продолжување Анекс на договор

Корисничко упатство (Шифрарници - Портал)

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3