пребарување
   
 

Потпишан меморандум за соработка меѓу Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора на Македонија

27.02.2018

Меморандумот го потпишаа претседателите на Лекарската комора, доц. д-р Калина Гривчева - Старделова, претседателот на Стоматолошката комора, проф. д-р Владимир Поповски и претседателката на Фармацевтската комора Проф.д-р Бистра Ангеловска.

Потписниците на овој Меморандум се обврзаа како професионални институции со јавни овластувања да соработуваат и заеднички да настапуваат и влијаат во заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и правата на доктори по медицина, докторите по стоматологија и дипломираните фармацевти за подобрување на квалитетот на здравствената заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, да ги штити правата и професионалните интереси на докторите по медицина, докторите по стоматологија и дипломираните фармацевти кои се нејзини членови и да се грижи за достоинството, угледот, интегритетот и унапредувањето на севкупната лекарска и фармацевската струка и професија и нејзиното правилно и чесно вршење.

Со овој Меморандум тие ќе ги насочат своите напори кон поттикнување и афирмација на областите од заеднички интерес, во унапредување на соработката со други институции и заеднички настапи пред надлежни органи и институции, зајакнување на меѓународните контакти и соработка со сродни професионални асоцијации, како и активности за подигањето на квалитетот на едукацијата и подигање на јавната свест за прашања од заеднички интерес.

Како активни чинители на здравствениот систем коморите заеднички ќе делуваат во креирањето на здравствените политики, подготовките на законските проекти и настапите пред Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на Македонија и други органи, институции и асоцијации во државата и надвор од неа.

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3