пребарување
   
 

Потпишан меморандум за соработка меѓу Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора на Македонија

27.02.2018

Меморандумот го потпишаа претседателите на Лекарската комора, доц. д-р Калина Гривчева - Старделова, претседателот на Стоматолошката комора, проф. д-р Владимир Поповски и претседателката на Фармацевтската комора Проф.д-р Бистра Ангеловска.

Потписниците на овој Меморандум се обврзаа како професионални институции со јавни овластувања да соработуваат и заеднички да настапуваат и влијаат во заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и правата на доктори по медицина, докторите по стоматологија и дипломираните фармацевти за подобрување на квалитетот на здравствената заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, да ги штити правата и професионалните интереси на докторите по медицина, докторите по стоматологија и дипломираните фармацевти кои се нејзини членови и да се грижи за достоинството, угледот, интегритетот и унапредувањето на севкупната лекарска и фармацевската струка и професија и нејзиното правилно и чесно вршење.

Со овој Меморандум тие ќе ги насочат своите напори кон поттикнување и афирмација на областите од заеднички интерес, во унапредување на соработката со други институции и заеднички настапи пред надлежни органи и институции, зајакнување на меѓународните контакти и соработка со сродни професионални асоцијации, како и активности за подигањето на квалитетот на едукацијата и подигање на јавната свест за прашања од заеднички интерес.

Како активни чинители на здравствениот систем коморите заеднички ќе делуваат во креирањето на здравствените политики, подготовките на законските проекти и настапите пред Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на Македонија и други органи, институции и асоцијации во државата и надвор од неа.

Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3