пребарување
   
 

Избори за органите и телата на Комората на 6 април 2017 година

24.02.2017


Согласно одредбите од Статутот и Правилникот за избор и отповикување на членови во Општинските одбори, Собранието и претседател на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 23.2.2017 година донесе Одлука за распишување избори за членови во Општинските одбори, Собранието и претседател на Лекарската комора на Македонија.  Изборите за избор на членови во oпштинските одбори и Собранието на Лекарската комора на Македонија ќе се одржат на 6 април 2017 година. 

Собранието на ЛКМ на седницата го усвои и Извештајот за работата на Комората за изминатиов период , донесе Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Лекарската комора на Македонија, текстот на Предлог Законот за докторска дејност, правилници на Комората кои што произлегуваат од јавните овластувања согласно Законот за здравствена заштита како и деловници за работа на Извршниот одбор, Надзорниот одбор и комисиите и работните групи на Комората. 

Членовите на Собранието ја избраа Централната изборна комисија во состав: д -р Александар Стојкоски (претседател), д-р Нагип Руфати (секретар), д-р Љубица Костовска – Христова, д-р Ирина Бухова, д-р Катица Марангозова (членови). 

Собранието го усвои и финансискиот извештај за работењето на Комората во 2015 година како и финансискиот план за 2016 година.

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3