пребарување
   
 

Најдобар стручен и научен труд објавен во „Vox medici“ за 2015 година

03.06.2016


Наградата за најдобар објавен стручен и научен труд во „Vox medici“ во 2015 година рамноправно ја поделија трудовите „Карбоцистеин во амбулантското лекување на егзацербациите на хроничниот бронхитис и хроничната опструктивна белодробна болест“ од Јордан Минов, Јованка Кaраџинска - Бислимовска, Сашо Столески, Драган Мијакоски (Институтот за медицина на трудот на Р. Македонија, Колаборативен центар на СЗО и Колаборативен центар наGA2LEN) и „Нутрофилна дисфункција предизвикана со злоупотреба на антибиотици кај децата“ од Кристина С. Миронска од Универзитетската клиника за педијатрија.

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3