пребарување
   
 

Контакт

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Email:  lkm@lkm.org.mk
Жиро сметка: 200000011464034
Депонент: Стопанска банка
Единствен даночен број: 4030991274058
Адреса: „Партизански одреди“ број 3, 1000 Скопје, Македонија
Работно време: понеделник - петок (8:00 - 16:00)
Tелефон: 02 / 3239060, 02 / 3225592
02 / 3225590, 02 / 3124066

  Локали: Email:
Архива 101,102 arhiva@lkm.org.mk
Правна служба 103,113 pravensektor@lkm.org.mk
Регистер на доктори 105 register@lkm.org.mk
Редакција на „Vox Medici“ 106 voxmedici@lkm.org.mk
Одделение за финансии и сметководство 107,108 finansii@lkm.org.mk
Стручен испит 110 strucen@lkm.org.mk
    weblkm@lkm.org.mk


акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3