пребарување
   
 

Публикации

VOX MEDICI
гласило на лекарската комора на Македонија

Излегува на три месеци

Адреса:
„Партизански одреди“ број 3,
1000 Скопје

тел. 02/ 323 90 60
тел. 02/ 322 55 92
тел/факс 02/ 312 40 66

Email:
lkm@lkm.org.mk


КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМАТИВНО - ПРОПАГАНДНА И ИЗДАВАЧКА ДEЈНОСТ

Претседател: д-р Оливер Алексовски

Заменик претседател: д-р Ирфан Ахмети

Членови:
д-р Ирфан Ахмети
д-р Атила Реџепи
д-р Владимир Аврамовски
д-р Александар Димовскиброј 105

број 104

број 103

број 102

број 101

број 100

број 99

број 98

За да ги отворите и испечатите документите потребно е да имате инсталирано Acrobat Reader.

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3