пребарување
   
 

Публикации

VOX MEDICI
гласило на лекарската комора на Македонија

Излегува на три месеци

Адреса:
„Партизански одреди“ број 3,
1000 Скопје

тел. 02/ 323 90 60
тел. 02/ 322 55 92
тел/факс 02/ 312 40 66

Email:
lkm@lkm.org.mk


КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМАТИВНО - ПРОПАГАНДНА И ИЗДАВАЧКА ДEЈНОСТ

Претседател: д-р Оливер Алексовски

Заменик претседател: д-р Ирфан Ахмети

Членови:
д-р Ирфан Ахмети
д-р Атила Реџепи
д-р Владимир Аврамовски
д-р Александар Димовскиброј 113

број 112

број 111

број 110

број 109

број 108

број 107

број 106

За да ги отворите и испечатите документите потребно е да имате инсталирано Acrobat Reader.

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3