пребарување
   
 

Признавање стручен испит положен во странство

1. Барање за признавање на стручен испит положен во странство;

2. Изјава – заверена на нотар

3. Одлука за признавање на високо образование од Министерството за образование - копија заверена на нотар

4. Диплома од завршен Медицински факултет (превод на македонски јазик), копија заверена на нотар

5. Документ за државјанство (уверение, решение и сл.) – копија заверена на нотар

6. Личен стажански картон - копија заверена со потпис и печат од соодветниот факултет - ( превод на макдонски јазик )

7. План и програма од положениот стручен испит во стрнаство- копија заверена со потпис и печат од соодветниот факултет - (превод на македонски јазик )

8. Протоколи од положениот стручен испит - копија заверена со потпис и печат од соодветниот факултет - ( превод на македонски јазик )

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3