пребарување
   
 

Признавање стручен испит положен во странство

1. Барање за признавање на стручен испит положен во странство;

2. Изјава – заверена на нотар

3. Одлука за признавање на високо образование од Министерството за образование - копија заверена на нотар

4. Диплома од завршен Медицински факултет (превод на македонски јазик), копија заверена на нотар

5. Документ за државјанство (уверение, решение и сл.) – копија заверена на нотар

6. Личен стажански картон - копија заверена со потпис и печат од соодветниот факултет - ( превод на макдонски јазик )

7. План и програма од положениот стручен испит во стрнаство- копија заверена со потпис и печат од соодветниот факултет - (превод на македонски јазик )

8. Протоколи од положениот стручен испит - копија заверена со потпис и печат од соодветниот факултет - ( превод на македонски јазик )

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3