пребарување
   
 

Цели и задачи

ЦЕЛИ:
 • Заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права, 
 • Подобрување на квалитетот на здравствена заштита, 
 • Заштитата на интересите на Лекарската професија, 
 • Следење на односот на доктори по медицина кон општеството и граѓаните, 
 • Заштита на правата и професионалните интереси на доктори по медицина, 
 • Грижа и унапредување на достоинството, угледот, интегритетот на доктори по медицина,
 • Обезбедување на организиран настап на докторите на медицина пред државните органи, Фондот за здравствено осигурување на РМ, здравствените установи, производителите и добавувачите на  медицинска опрема, 
 • Унапредувањето на севкупната лекарска струка и професија за нејзино правилно и чесно вршење,
 • Дава предлози и сугестии за организирање на  здравствена заштита на сите нивоа и пред институциите на системот, а сé во интерес на граѓаните и на докторите по медицина на територијата на Република  Македонија. 

ЗАДАЧИ
 • Се грижи за почитување на етичките и правни норми при вршењето на Лекарската пракса и во таа насока го следи и надгледува спроведувањето на правилата на медицинската  етика и деонтологија и презема  мерки  во случај на нивно прекршување, 
 • Се грижи за придржување кон моралните принципи, чесноста и неопходната преданост кон Лекарската професија, за почитување на дисциплината во извршувањето на Лекарската професија и за чување на лекарска  тајна,
 • Го чува и унапредува угледот, достоинството, дигнитетот и општествената положба на доктори по медицина,
 • Се грижи за одбрана на честа и независноста на Лекарската професија,
 • Издава, продолжува, одзема и обновува лиценци на доктори по медицина,
 • Води регистар на издадени, продолжени, одземени и обновени лиценци за работа,
 • Го утврдува начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и за формата и содржината  на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина,
 • Ја утврдува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа,
 • Врши надзор над стручната работа на здравствените установи и другите установи кои вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници,
 • Води електронска и пишана евиденција  и посебни досиеја на сите членови доктори по медицина и овозможува електронски увид и електронско ажурирање на податоците,
 • Соработува со Институтот за јавно здравје во врска со запишување на податоци во Регистарот на здравствените работници,
 • Дава мислење до Министерството за здравство за планот и програмата за пробна работа на здравствените работници со високо образование - доктори по медицина, за образецот и начинот на водење на книшката за пробна работа, 
 • Донесува Кодекс на медицинска етика и деонтологија, 
 • Донесува општи акти за кои е овластена со Законот за здравствена заштита и други закони,
 • Ги определува едукаторите за спроведување на пробна работа кои се со соодветно високо образование и работно искуство во соодветната област на специјализација, под чиј надзор се спроведува пробната работа на здравствените работници со високо образование  – доктори по медицина,
 • Ги утврдува поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите и здравствените установи за спроведување на пробната работа во однос на образованието и работното искуство за здравствените работници со високо образование – доктори по медицина,
 • Формира комисии за полагање на стручниот испит,
 • Го утврдува составот на испитната комисија, начинот на полагање на испитот, начинот на проверка на стекнатите знаења и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина,
 • Решава за признавање на пробната работа и стручниот испит на доктори по медицина, спроведени и положени во странство, 
 • Ја утврдува програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката на стручните знаења 
 • Избира и акредитира здравствени установи за спроведување на дополнителната обука на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина;
 • Ја спроведува проверката на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина по спроведена дополнителна обука;
 • Издава лиценца и членска карта на Комората, за своите членови, со единствен индивидуален регистарски број на докторот по медицина, 
 • Презема мерки за координирање на континуираното стручно усовршување и се грижи за постојаното стручно усовршување и унапредување на стручноста на своите членови поради нивен континуиран професионален развој и подигнување на квалитетот на здравствени услуги што ги нудат, 
 • Ги утврдува условите и критериумите за акредитација на организатори на континуирано стручно усовршување, условите за акредитација на плановите и програмите и распоредување на облиците на КСУ, како и роковите во кои се доставуваат барањата за акредитација на организаторите на КСУ и барањата за акредитација на плановите и програмите за облиците на КСУ,
 • Предлага стратегија за развој на  медицината во Република Македонија, изготвува номенклатура, дијагностички и терапевтски  протоколи на болестите , учествува во подготвувањето на планските документи, законите, актите и прописите од областа на здравството во Република Македонија, како и при одредувањето и донесувањето на стандардите и нормативите на здравствените услуги и соработува со надлежни органи и институции при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на Докторската дејност, 
 • Покренува и дава иницијативи за донесување и изградување на мислења и дава предлози по однос на закони, прописи и други мерки од областа на  здравствената заштита,
 • Учествува во изготвување на општите акти на Министерството за здравство на РМ и Фондот за здравствено осигурување на РМ коишто се однесуваат на  здравствена заштита, согласно Законот,
 • Учествува во утврдувањето на вредноста на трудот на доктори по медицина во процесот на договарање со Фондот за здравствено осигурување и учествува во утврдувањето на цените на здравствени услуги од задолжителното здравствено осигурување и дава мислење за нив,
 • Донесува Ценовник за референтни заштитни (минимални) цени на услугите и дијагностички процедури во здравствени установи во РМ на услугите кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување,
 • Соработува со надлежни органи и институции при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на докторската дејност,
 • Ја поттикнува соработката меѓу членовите и ги разгледува и врши помирување во  евентуалните спорови меѓу нив,
 • Иницира и презема постапки во случај на неовластено и противзаконско вршење на Докторска дејност,
 • Соработува со другите комори, институции, релевантни лекарски друштва и здруженија и други здруженија и асоцијации за работи од заеднички интерес, на територијата на Република Македонија и надвор од неа,
 • Презема мерка за заштита на своите членови од монополски цени на пазарот за медицинска опрема, инструментариум и медицински  материјали,
 • Овозможува и организира правна помош и заштита на своите членови во врска со вршењето на Лекарската професија,
 • Дава мислење и предлог до Министерството за образование и до медицинските  факултети за бројот на запишани студенти по медицина и  по однос  на уписната политика,
 • Предлага и дава мислења по однос на бројот и видовите на специјализациите на доктори по медицина, 
 • Дава предлози и мислење до Министерството за здравство за мрежата на  здравствени  установи издава периодично информативно-стручно  списание од областа на медицината,
 • Соработува со државните органи поради остварување на целите и задачите на Комората,
 • врши и други задачи согласно законите, прописите, Кодексот на медицинската етика и деонтологија. 
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3