пребарување
   
 

Цели и задачи

ЦЕЛИ:
 • Заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права, 
 • Подобрување на квалитетот на здравствена заштита, 
 • Заштитата на интересите на Лекарската професија, 
 • Следење на односот на доктори по медицина кон општеството и граѓаните, 
 • Заштита на правата и професионалните интереси на доктори по медицина, 
 • Грижа и унапредување на достоинството, угледот, интегритетот на доктори по медицина,
 • Обезбедување на организиран настап на докторите на медицина пред државните органи, Фондот за здравствено осигурување на РМ, здравствените установи, производителите и добавувачите на  медицинска опрема, 
 • Унапредувањето на севкупната лекарска струка и професија за нејзино правилно и чесно вршење,
 • Дава предлози и сугестии за организирање на  здравствена заштита на сите нивоа и пред институциите на системот, а сé во интерес на граѓаните и на докторите по медицина на територијата на Република  Македонија. 

ЗАДАЧИ
 • Се грижи за почитување на етичките и правни норми при вршењето на Лекарската пракса и во таа насока го следи и надгледува спроведувањето на правилата на медицинската  етика и деонтологија и презема  мерки  во случај на нивно прекршување, 
 • Се грижи за придржување кон моралните принципи, чесноста и неопходната преданост кон Лекарската професија, за почитување на дисциплината во извршувањето на Лекарската професија и за чување на лекарска  тајна,
 • Го чува и унапредува угледот, достоинството, дигнитетот и општествената положба на доктори по медицина,
 • Се грижи за одбрана на честа и независноста на Лекарската професија,
 • Издава, продолжува, одзема и обновува лиценци на доктори по медицина,
 • Води регистар на издадени, продолжени, одземени и обновени лиценци за работа,
 • Го утврдува начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и за формата и содржината  на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина,
 • Ја утврдува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа,
 • Врши надзор над стручната работа на здравствените установи и другите установи кои вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници,
 • Води електронска и пишана евиденција  и посебни досиеја на сите членови доктори по медицина и овозможува електронски увид и електронско ажурирање на податоците,
 • Соработува со Институтот за јавно здравје во врска со запишување на податоци во Регистарот на здравствените работници,
 • Дава мислење до Министерството за здравство за планот и програмата за пробна работа на здравствените работници со високо образование - доктори по медицина, за образецот и начинот на водење на книшката за пробна работа, 
 • Донесува Кодекс на медицинска етика и деонтологија, 
 • Донесува општи акти за кои е овластена со Законот за здравствена заштита и други закони,
 • Ги определува едукаторите за спроведување на пробна работа кои се со соодветно високо образование и работно искуство во соодветната област на специјализација, под чиј надзор се спроведува пробната работа на здравствените работници со високо образование  – доктори по медицина,
 • Ги утврдува поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите и здравствените установи за спроведување на пробната работа во однос на образованието и работното искуство за здравствените работници со високо образование – доктори по медицина,
 • Формира комисии за полагање на стручниот испит,
 • Го утврдува составот на испитната комисија, начинот на полагање на испитот, начинот на проверка на стекнатите знаења и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина,
 • Решава за признавање на пробната работа и стручниот испит на доктори по медицина, спроведени и положени во странство, 
 • Ја утврдува програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката на стручните знаења 
 • Избира и акредитира здравствени установи за спроведување на дополнителната обука на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина;
 • Ја спроведува проверката на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование – доктори по медицина по спроведена дополнителна обука;
 • Издава лиценца и членска карта на Комората, за своите членови, со единствен индивидуален регистарски број на докторот по медицина, 
 • Презема мерки за координирање на континуираното стручно усовршување и се грижи за постојаното стручно усовршување и унапредување на стручноста на своите членови поради нивен континуиран професионален развој и подигнување на квалитетот на здравствени услуги што ги нудат, 
 • Ги утврдува условите и критериумите за акредитација на организатори на континуирано стручно усовршување, условите за акредитација на плановите и програмите и распоредување на облиците на КСУ, како и роковите во кои се доставуваат барањата за акредитација на организаторите на КСУ и барањата за акредитација на плановите и програмите за облиците на КСУ,
 • Предлага стратегија за развој на  медицината во Република Македонија, изготвува номенклатура, дијагностички и терапевтски  протоколи на болестите , учествува во подготвувањето на планските документи, законите, актите и прописите од областа на здравството во Република Македонија, како и при одредувањето и донесувањето на стандардите и нормативите на здравствените услуги и соработува со надлежни органи и институции при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на Докторската дејност, 
 • Покренува и дава иницијативи за донесување и изградување на мислења и дава предлози по однос на закони, прописи и други мерки од областа на  здравствената заштита,
 • Учествува во изготвување на општите акти на Министерството за здравство на РМ и Фондот за здравствено осигурување на РМ коишто се однесуваат на  здравствена заштита, согласно Законот,
 • Учествува во утврдувањето на вредноста на трудот на доктори по медицина во процесот на договарање со Фондот за здравствено осигурување и учествува во утврдувањето на цените на здравствени услуги од задолжителното здравствено осигурување и дава мислење за нив,
 • Донесува Ценовник за референтни заштитни (минимални) цени на услугите и дијагностички процедури во здравствени установи во РМ на услугите кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување,
 • Соработува со надлежни органи и институции при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на докторската дејност,
 • Ја поттикнува соработката меѓу членовите и ги разгледува и врши помирување во  евентуалните спорови меѓу нив,
 • Иницира и презема постапки во случај на неовластено и противзаконско вршење на Докторска дејност,
 • Соработува со другите комори, институции, релевантни лекарски друштва и здруженија и други здруженија и асоцијации за работи од заеднички интерес, на територијата на Република Македонија и надвор од неа,
 • Презема мерка за заштита на своите членови од монополски цени на пазарот за медицинска опрема, инструментариум и медицински  материјали,
 • Овозможува и организира правна помош и заштита на своите членови во врска со вршењето на Лекарската професија,
 • Дава мислење и предлог до Министерството за образование и до медицинските  факултети за бројот на запишани студенти по медицина и  по однос  на уписната политика,
 • Предлага и дава мислења по однос на бројот и видовите на специјализациите на доктори по медицина, 
 • Дава предлози и мислење до Министерството за здравство за мрежата на  здравствени  установи издава периодично информативно-стручно  списание од областа на медицината,
 • Соработува со државните органи поради остварување на целите и задачите на Комората,
 • врши и други задачи согласно законите, прописите, Кодексот на медицинската етика и деонтологија. 
акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3