пребарување
   
 

ЛКМ денес

Сите членови на Комората се организирани во 47 општински одбори:

 • Берово
 • Битола 1
 • Битола 2
 • Македонски Брод
 • Валандово
 • Виница
 • Гевгелија
 • Гостивар
 • Дебар
 • Делчево
 • Демир Хисар
 • Кавадарци
 • Кичево
 • Кочани
 • Кратово
 • Крива Паланка
 • Крушево
 • Куманово
 • Неготино
 • Охрид
 • Прилеп
 • Пробиштип
 • Радовиш
 • Ресен
 • Свети Николе
 • Струга
 • Струмица
 • Тетово 1
 • Тетово 2
 • Велес
 • Штип

 • Скопје
  • Центар 1 - клиники на хируршки гранки
  • Центар 2 - клиники на интерни гранки
  • Центар 3 - институти на Медицински факултет, Институт за јавно здравје, Институт за трансфузиологија, Министерство за здравство, Агенција за храна и ветеринарство, Министерство за здравство – Проектна единица за координација, Агенција за остварување на правата на заедниците, стручна служба на СЗО, ДСЗИ, Медицински факултет, Влада на РМ и МАНУ
  • Центар 4 - Здравствен дом - Скопје
  • Центар 5 - ЈЗУ УКХБ „Св. Наум Охридски“ и ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“
  • Центар 6 - ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“, ЗУ Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Завод за медицинска рехабилитација, Центар за јавно здравје – Скопје, ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух говор и глас – Скопје, Црвен крст на град Скопје, СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“, СУГС „Марија Кири Склодовска“, СУГС „Димитар Влахов“, Агенција за цивилно воздухопловство, Министерство за внатрешни работи, Факултет за физичко образование, спорт и здравје, ЈПАУ ТАВ Аеродром, АД Алкалоид, Фонд за здравствено осигурување, сите веледрогерии и градинки, доктори пензионери и невработени од Скопје
  • Карпош 1- ГОБ „8-ми Септември“, Воено медицински центар, ПЕТ Центар, ГШ на АРМ и сите ВП
  • Карпош 2 - Здравствен дом – Поликлиника „Букурешт“ и „Ѓорче Петров“, амбуланти Карпош, ИМП и домашна посета, лекарски комисии при ФЗОМ, лекарски комисии за ОРС при ПИОМ и Завод за ментално здравје на деца и младинци „Младост“
  • Карпош 3 - Болница за нервни душевни болести „Бардовци“ и ЈЗУ Геронтолошки Завод „13 Ноември“
  • Чаир 1 – Институт за медицина на труд и Здравствена станица „Железара“, Специјална болница за гинекологија и акушерство, ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, Средно медицинско училиште „Зеф Љуш Марку“ и КПУ „Идризово“
  • Одбор на приватни лекари од Приватни болници – КБ „Аџибадем Систина“, ПЗУ „Филип Втори“, ПЗУ „Ре-Медика“, ПЗУ „Санте Плус“, СБ Катлановска бања, СБ „Дијамед“, ПЗУ „Диамед Македонија“, Њуборн клиник
  • Одбор на приватни лекари од Центар - Општина Центар
  • Одбор на приватни лекари од Карпош - Општина Карпош, Општина Сарај и Општина Ѓорче Петров
  • Одбор на приватни лекари од Кисела Вода - Општина Аеродром, Општина Кисела Вода, Општина Сопиште, Општина Студеничани, Општина Зелениково
  • Одбор на приватни лекари од Чаир - Општина Чаир, Општина Бутел, Општина Шуто Оризари, Општина Чучер Сандево
  • Одбор на приватни лекари од Гази Баба - Општина Гази Баба, Општина Илинден, Општина Петровец и Општина Арачиново
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3