пребарување
   
 
Туристичка Агенција

ТУРИСТ Туристичка Агенција ДООЕЛ Битола

ТУРИСТ  Туристичка Агенција ДООЕЛ Битола

Локација: Крали Марко 16 - 7000 Битола, Р.Македонија 
носител на лиценца А со број 13-9036/2, издадена од Министерство за економија

Телефони за контакт: Тел.: +389 47 202 777 Моб.: +389 70 202 777 
Моб. за итни случаи: +389 70 307 999 
e-mail: turist@turist.com.mk 

Поволност:
2 до 6% за плаќање во готово;
плаќање на 3 - 6 рати, висина на ратата не треба да изнесува помалку од 2.000 денари.  

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две копии од изјавата
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3