пребарување
   
 
Ресторан

ХИПОКРАТ – СКОПЈЕ

ХИПОКРАТ – СКОПЈЕ

Локација:  ул. „50-та Дивизија“ бб - Скопје (кај Институти, на излез од Клинички центар)  

Телефон за контакт: +389 (02) 3162 975;  +389 (70) 473 222     

Поволност: 30% 

За да ги користите поволностите за попустот, потребно е:

·          Да ја приложите членската карта на Лекарска комора на Макед онија

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3