пребарување
   
 
Мебел

МЕБЕЛ - ВИ ВИНИЦА

МЕБЕЛ - ВИ ВИНИЦА

1.Локација: ул. „Борис Трајковски“ б.б - Скопје; 

Телефон за контакт: +389 (02) 2700 513


2.Локација: ул. Марксова  бр. 23 - Виница 

Телефон за контакт:  +389 (033) 360 911 лок. 106 

Повол ност : одл ожено плаќање од 4 до 12 рати (најмала рата од 2.500 денари)


За да ја користите оваа поволност потребно е најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3