пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Декември 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.12.2016 Стручен состанок Maкедонска асоцијација на ортопеди и трауматолози Фрактури на вратот на бутната коска и начин на нивно решавање 6 4 Зоран Божиновски
Тел: 070/260-786
Скопје
2.12.2016 Симпозиум Здружение на гинеколози и опстетричари на Р. Македонија Новини во гинекологија и акушерство 12 8

Горан Димитров Тел: 070/387-387

 

Скопје
2.12.2016 Стручен состанок Здружение на детски хирурзи на Р. Македонија Хируршка секција 6 4

Ристе Симеонов Тел: 078/286-464

Скопје
2.12.2016 Стручен состанок Здружение на лекари Битола Рана дијагностика и правовремен трeтман на коскени и мекоткивни тумори на мускулоскелетeн систем 6 4 Цветанка Ш.
Тел: 070/373-096
Битола
2.12.2016 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија Терапија со ударни бранови, кога како и зошто 6 4 Маја Манолева
Тел: 075/435-080
Скопје
9.12.2016 Стручен состанок Специјална болница по гинекологија и акушерство „Плодност“ - Битола Науката ги движи луѓето - ние ја движиме науката 6 4 Ребека Алексовска
Тел: 047/208-880
Битола
21.12.2016 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Примена на LMWH препарати во трансфузиолошка пракса 6 4

Анита Христова - Димчева
Тел: 02/3226 923, локал 120

Скопје
16.12.2016 Стручен состанок Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р. Македонија Дијабетична полиневротапија - предизвици во третманот 6 4 Татјана Миленковиќ
Тел: 070/359-073
Скопје
20.12.2016 Стручен состанок Национален фармакоинформативен центар Биолошки слични лекови - регулаторни и клинички предизвици 6 4 Зорица Наумовска Тел: 02/3120 229 Скопје
23.12.2016 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Хируршки третман на тумори на мочен меур 6 4 Љиљана Котлар
Тел: 070/212-140
Охрид
Ноември 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
3.11.2016 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Нутриција кај новородени и прематурни бебиња 6 4 Соња Бојаџиева
Тел: 076/457-627
Скопје
3.11.2016
-
5.11.2016
Симпозиум Специјалистичко здружение по социјална медицина со организација на здравствената дејност Денови на превентивна медицина во Р. Македонија 12 8 Гордана Ристовска
Тел: 070/285-465
Охрид
4.11.2016 - 6.11.2016 Работилница Катедра за анестезија реанимација и интензивно лекување - Медицински факултет, Скопје Континуирана медицинска едукација по анестезија и реанимација 16 11,5 Јасминка Нанчева Тел: 070/365-291 Дојран
4.11.2016 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација Новини од годишниот европски ревматолошки конгрес 6 4 Снежана Мишевска
Тел: 070/363-468
Скопје
5.11.2016 Симпозиум ПЗУ Систина офталмологија - Скопје Новитети во офталмологијата 12 8 Марија Јанковиќ
Тел: 072/221-072
Скопје
9.11.2016 Стручен состанок Здружение на хематологија на Р. Македонија Нови третмански опции за пациентите со хронична лимфоцитна леукемија во РМ 6 4 Соња Трајкова
Тел: 071/226-093
070/746-900
Скопје
9.11.2016 Стручен состанок ПЗУ Рес Хумана - Скопје Целосно лекување на хронични рани 6 4

Емилија Карабелеска
Тел: 075/432-992

Скопје
11.11.2016 Стручен состанок Психијатриско здружение на Р. Македонија Пациенти со депресија - предизвици, третман и потреби 6 4 Мирјана Јазаџинска
Тел: 075/316-984
Скопје
12.11.2016 Стручен состанок Македонска академија на науките и уметностите 5th Rare disease in see meeting 6 4 Момир Поленаковиќ
Тел: 02/3235 400
Скопје
17.11.2016 Стручен состанок Здружение за кардиоваскуларна хирургија на Р. Македонија Генетските испитувања во третман на кардиоваскуларните заболувања 6 4 Славица Пециоска - Докузовска
Тел: 02/3092 867
Скопје
17.11.2016 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Новини во терапијата и профилаксата на ДВТ 6 4 Христова Димчева
Тел: 02/3226 923
Скопје
17.11.2016 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Р. Македонија при МЛД Примена на медицинска марихуана во онкологијата според медицина базирана на доказ 6 4 Виолета Клисаровска
Тел: 071/331-335
Скопје
18.11.2016 - 19.11.2016 Работилница Здружение на пневмофтизиолози на Р. Македонија Латентна турбекулозна инфекција 17 10,5 Билјана Илиевска - Попоска
Тел: 078/481-721
Дојран
18.11.2016 - 19.11.2016 Симпозиум Здружение на лекари специјалисти по семејна медицина - Респираторна група Антибиотици во примарна заштита „Aнтибиотици..? Да, но Не и кај AРИ“ 12 8 Радмила Ристовска
Тел: 070/528-434
Скопје
18.11.2016 Стручен состанок Здружение на микробиолозите на Р. Македонија и Институтот за микробиологија и паразитологија Национален состанок на CAESAR - мрежата во Р. Македонија 6 4 Билјана Какараскоска - Боцеска
Тел: 077/444-442
Штип
20.11.2016 - 26.12.2016 Работилница Здружение на педијатри на Р. Македонија Енуретично дете 16 11 Божидар Кочоски
Тел: 078/434-299
Скопје, Штип, Битола , Прилеп, Кумановио, Охрид, Струмица
23.11.2016 Стручен состанок ПЗУ Авицена - Лабораторија Новитети во лабораториската медицина 6 4 Даниела Наумова
Тел: 075/306-391
Скопје
25.11.2016 Стручен состанок Здружение за перинатална медицина на Р. Македонија 24-ти редовен состанок на Здружение за перинатална медицина на Р. Македонија 6 4 Гордана Адамова
Тел: 078/266-087
Скопје
25.11.2016 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија на Р. Македонија Инфекции на горни респираторни патишта 6 4 Ирена Дума Скопје
26.11.2016 Симпозиум Здружение на офталмолози на Р. Македонија Глауком - Современи Предизвици 12 8 Весна Димовска - Јорданова
Тел: 070/370-379
Скопје
Октомври 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
5.10.2016 Стручен состанок ЗЛОМ - СМ Производи од канабис за медицинска употреба во различен сооднос на ТHC и CBD 6 4 Гордана Ширкова
Тел: 070/359-889
Скопје, Битола, Штип, Струмица, Охрид, Велес
6.10.2016
-
9.10.2016
Конгрес Здружение на пулмолози на Р. Македонија Конгрес на респираторна медицина до 20 до 10 Бисерка Јовковска - Ќаева
Тел: 071/387-043
Струга
6.10.2016
-
19.11.2016
Стручен состанок Здружение на интернисти на Р. Македонија Терапевтски модалитети и дилеми во третман на АФФ 6 4 Билјана Ѓорѓиевска
Тел: 075/336-862
5 градови низ Р. Македонија
8.10.2016 Стручен состанок Катедра за дерматовенерологија, Медицински факултет „Св Кирил и Методиј“ - Скопје Дермоскопија и карцином 6 4 Маја Ѓуровска
Тел: 075/217-035
Скопје
12.10.2016 - 16.10.2016 Школа Здружение на педијатри на Р. Македонија Прва школа на педијатрите во Р. Македонија 18,5 9,5 Аспазија Софијанова
Тел: 071/317-317
Скопје
12.10.2016 - 14.10.2016 Конгрес Македонско здружение за медицина на трудот Втор Македонски конгрес за медицина на трудот со меѓународно учество до 20 до 10 Драган Мијакоски
Тел: 078/220-450
Скопје, Битола, Штип, Струмица, Охрид, Велес
13.10.2016 - 15.10.2016 Симпозиум Психијатриско здружение на Р. Македонија Конференција за судска и затворска психијатрија 12 8 Димитар Боневски
Тел: 070/332-062
Охрид
14.10.2016 - 15.10.2016 Конгрес ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје Прв меѓународен конгрес на лица со посебни потреби - „А зошто да не сме различни“ до 20 до 10 Милан Ристески
Тел: 078/611-115
Скопски саем, Скопје
14.10.2016 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Препораки за третман на карцином на простата според водичот на европската асоцијација по урологија од 2016 година 6 4

Ана Шуркиева - Филипчева
Тел: 070/337-501

Скопје
14.10.2016 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Р. Македонија Пигментна протекција на очни заболувања 6 4 Весна Димовска - Јорданова Скопје
14.10.2016 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија на Р. Македонија Секциски состанок 6 4 Марина Чакар Скопје
14.10.2016 Стручен состанок МЗКИХИ Превенција на хоспитални инфекции кај изгореници 6 4 Кирил Михајлов
Тел: 070/429-329
Скопје
18.10.2016 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Нова димензија во третман на хипертензија 6 4 Емилија Георгиевска
Тел: 02/2720 310
Скопје
19.10.2016 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Малигни болести на респираторниот тракт во Р. Македонија 6 4 Дејан Тодевски
Тел: 071/400-765
Дојран
21.10.2016 - 22.10.2016 Работилница ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија и онкологија - Скопје AROME / ЕSO Meeting 18 10 Милан Ристески
Тел: 070/387-124
Скопје
21.10.2016 Стручен состанок Здружение на лекари - Битола Акутен респираторен дистрес синдром и акутно пулмонално срце 6 4 Цветанка Шокларовска
Тел: 070/373-096
Скопје
25.10.2016 - 1.7.2017 Симпозиум Пзу Неуромедика Есенски симпозиум 12 8 Никола Митревски
Тел: 071/381-315
Скопје
27.10.2016 Школа Здружение на инфектолози на Р. Македонија Прва инфектолошка школа 18 10 Снежана Стојковска
Тел: 02/ 3228 224
Охрид
27.10.2016 - 30.10.2016 Конгрес Здружение на инфектолози на Р. Македонија 5-ти Конгрес на инфектолози на Р. Македонија до 20 до 10 Снежана Стојковска
Тел: 02/ 3228 224
Охрид
28.10.2016 Стручен состанок Здружение на невролози на Р. Македонија Светски ден на мозочен удар, мозочниот удар се лекува 6 4 Анита Арсовска
Тел: 02/3147 343
Скопје
28.10.2016 Стручен состанок МАДОТ - Македонско друштво на ортопеди и трауматолози Детска ортопедија и трауматологија 6 4 Зоран Божиновски
Тел: 070/260-786
Велес
28.10.2016 - 30.10.2016 Симпозиум Здружение на лекари Aлбанци на Р. Македонија Депресивни болести, интрахоспитални инфекции и слободни теми 12 8 Беким Исмаили Тел: 071/240-926 Струга
29.10.2016 Стручен состанок ЗПГАМ Лекарски третман во лекување на стрес инконтиненцијата на урината и генитален пролапс 6 4 Душко Филиповски
Тел: 078/424-631
Скопје
29.10.2016 Стручен состанок ЗПГАМ Цереброплацентарен индекс кај пациентки со интраутерин застој во растот и прееклампсија 6 4 Душко Филиповски
Тел: 078/424-631
Скопје
Септември 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
2.9.2016
-
3.9.2016
Конгрес ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје Прогрес во хирургијата и онкологијата до 17,5 до 9,5 Милан Ристески
Тел: 070/387-124
Охрид
7.9.2016
-
22.9.2016
Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина - семејна медицина на Р. Македонија
(ЗЛОМ - СМ)
Синдром на нервозно црево: од дијагностика и терапија и Констипација: од дијагностика и терапија 6 4 Дефрим Весели
Тел: 071/211-790
Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар, Охрид и Битола
15.9.2016
-
16.9.2016
Симпозиум Агенција за лекови и медицински средства МАЛМЕД Легализацијата на канабисот во медицински цели во Р. Македонија 12 8 Искра Садикаријо
Тел: 02/32511-294
Скопје
21.9.2016
-
24.9.2016
Конгрес ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - Скопје Конгрес на невролозите на Р. Македонија до 18 до 11 Игор Кузмановски
Тел: 070/234-238
Охрид
22.9.2016
-
25.9.2016
Конгрес Здружение на радиолози на Р. Македонија 6-ти Конгрес на Радиолози на Р. Македонија со меѓународно учество до 20 до 10

Анастасија Митовска
Тел: 078/426-443

Охрид
23.9.2016 Стручен состанок Здружение за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Р. Македонија Превенција и третман на повреди 6 4 Сашо Стојчевски
Тел: 02/3147-704
Скопје
23.9.2016 Стручен состанок Македонско друштво на ортопедите и трауматолозите МАДОТ Артроскопијата во ортопедијата и трауматологија 6 4 Анастасија Ѓорѓиевска
Тел: 070/387-089
Винарија Стоби
26.9.2016
-
16.12.2016
Стручен состанок Научно здружение на ендокринолози и дијабетлози на Р. Македонија Дијабетес тип 2 - Од превенција до соодтветен третман 6 4 Татјана Миленковиќ
Тел: 070/359-073
Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Велес, Струмица
28.9.2016 Работилница Здружение на лекари Охрид Модалитети во третманот на дегенеративните заболувања 12,5 9 Љиљана Котлар
Тел: 070/212-140
Охрид
29.9.2016
-
30.9.2016
Симпозиум ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата Козле, Скопје Рана дијагноза и третман 12 8 Снежана Бојчин
Тел: 075/255-529
Скопје
29.9.2016
-
30.9.2016
Конгрес Македонско здружение за гастроентеро - хепатологија Современи достигнувања во гастроентеро - хепатологија 20 10 Ненад Јоксимовиќ
Тел: 070/387-050
Охрид
30.9.2016 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија Физикална терапија и рехабилитациј кај повреди на менискус 6 4

Ериета Николиќ - Димитрова
Тел: 071/390-955

Скопје
Август 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
11.8.2016 Работилница Македонска асоцијација на пластични реконструктивни и естетски хирурзи - МАПРЕХ Body sculpturing, contouring and patient safety 12 8 Смиља Туџарова-Ѓоргова
Тел: 02/3211-427
Скопје
30.8.2016 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Белодробен карцином 6 4 Љиљана Котлар
Тел: 070/212-140
Охрид
Јуни 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
3.6.2016
-
4.6.2016
Работилница Факултет на медицински науки - Универзитет во Тетово Предизвиците на современата медицина и насоки на развивање 15,5 12,5 Љутви Зулбеари
Тел: 072/658-402
Тетово
3.6.2016
-
5.6.2016
Конгрес Здружение на лекари специјалисти по спортска медицина и Факултет за физичко образование, спорт и здравје при УКИМ Втора интернационална научна конференција 20 10 Ленче Алексовска
Тел: 070/359-678
Скопје
10.6.2016 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Современи сознанија за себорејата и примена на кардиохирургијата во дерматологијата 6 4 Ѓорѓи Гоцев
Тел: 071/209-001
Скопје
10.6.2016 Работилница Здружение на микробиолози на Р. Македонија, Институт за микробиологија и паразитологија и Инстиут за јавно здравје на Р. Македонија Унапредување на CAESAR - Мрежата во Р. Македонија: Примена на ЕUCAST - стандардите во микробиолошките лаборатории во Р. Македонија 11 7,5 Ана Кафтаџиева
Тел: 077/444-442
Скопје
20.6.2016
-
25.6.2016
Работилница ЈЗУ ГОБ ,,8ми Септември“- Скопје Обука за воздухопловна медицина II 17,5 10,5 Стевчо Донев
Тел: 071/292-860

Скопје
Мај 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
3.5.2016 Стручен состанок Maкедонско респираторно здружение Стратегија за справување на астма во Р. Македонија 6 4 Марија Здравеска
Тел: 071/400-765
Скопје
6.5.2016 Работилница Македонска асоцијација за перинатална медицина 23-ти Редовен состанок на МАПМ 10 7,5 Миле Тантуровски
Тел: 02/3147-701
Скопје
6.5.2016 Симпозиум Здружение за хуман папилома вирус на Македонија ХПВ инфекции и асоцирани болести 12 8 Меги Мицевска
Тел: 070/387-387
Скопје
13.5.2016 Стручен состанок Здружение на лекари специјалисти по спортска медицина Ефекти на социоекономските индикатори на навики на исхраната и физичката активност и ВМI кај Македонската младина, Следење на инциденцата на повреди на долните екстремитети кај ракометари и ракометарки на возраст од 14-19 години, Здравствена организација во фудбалски клуб, PRP (Platelet Rich Plasma) - опција во третман на спортски повреди 6 4 Соња Алексовска
Тел: 070/317-765
Скопје
13.5.2016 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Превенција и третман на бактериски и габични инфекции на кожа и нокти 6 4 Ѓорѓи Гоцев
Тел: 071/209-001
Скопје
13.5.2016 Симпозиум Здружение на токсиколози на Р. Македонија 10 Симпозиум на 3ТМ со меѓународно учество 12 8 Нико Беќаровски
Тел: 078/440-017
Дојран
13.5.2016 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Нова технологија за одвојување на примерок плазма за анализа со цел подобрување на квалитет на примерок,зголемување на ефикасност и намалување на вкупно време (ТАТ) во лабораторија 6 4 Даница Лабудовиќ
Тел: 02/3217-303
Скопје
16.5.2016
-
21.5.2016
Работилница ЈЗУ ГОБ ,,8ми Септември“- Скопје Обука за воздухопловна медицина I 17,5 10,5 Стевчо Донев
Тел: 071/292-860
Скопје
18.5.2016
-
21.5.2016
Конгрес Здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување - ЗЛАРИЛ Балкански денови на анестезија 20 10 Андријан Карталов
Тел: 076/606-803
Скопје
20.5.2016 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Новини во детска неврологија 6 4 Аспазија Софијанова
Тел: 076/487-627
Прилеп
20.5.2016 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Р. Македонија Здрав поглед на светот 6 4 Весна Димовска
Тел: 070/370-379
Скопје
20.5.2016 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстетричари на Р. Македонија Водич за постпартална хеморагија 6 4 Сашо Блажевски
Тел: 070/358-831
Скопје
20.5.2016 Работилница Здружение на интернисти на Р. Македонија Антихипертензивен и дислипидемичен третман за успешна ендотелна протекција 10,5 9 Андријана Гацовски
Тел: 070/302-253
Скопје
22.5.2016 Стручен состанок Македонско здружение за гастроентеро - хепатологија Современ пристап во третманот на пациенти со ИБД 6 4 Ненад Јоксимовиќ
Тел: 070/387-050
градови низ Р. Македонија
25.5.2016 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Атријална фибрилација и мозочен удар 6 4 Елизабета Србиновска
Тел: 02/3113-116
Скопје
26.5.2016 Стручен состанок Центар за семејна медицина, Медицински факултет - Скопје Недостатокот на јод и превенција на тироидна патологија: состојби на глобално, европско ниво и во Република Македонија 6 4 Катерина Ставриќ
Тел: 070/365-038
Скопје
26.5.2016 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Пробиотик - Како до Вистинскиот? 6 4 Љупчо Шајновски
Тел: 078/235-337
Скопје
27.5.2016 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија и МАДОТ Неправилности во лекувањето на адолесцентната идиопатска сколиоза; Kинезитерапија кај сколиоза во детска возраст; Kонзервативен третман на компресивни фрактури на тораколумбални пршлени 6 4 Ериета Николиќ - Димитрова
Тел: 075/599-749
Штип
31.5.2016 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Иновативни технологии во трансфузионата медицина 6 4 Анита Христова Димчева
Тел: 02/3226-923
Скопје
31.5.2016 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Р. Македонија Актуелни состојби и перспективи за развој на радиотерапијата во Р. Македонија 6 4 Виолета Клисаровска
Тел: 071/331-335
Скопје
Април 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.4.2016
-
3.4.2016
Симпозиум Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р. Македонија Први дијабетолошки денови 12 8 Татјана Миленковиќ
Тел: 02/3147-280
Маврово
2.4.2016 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Прекумерна употреба на антибиотици и користење на имуностимулатори и пробиотици како алтернатива 6 4 Дорис Шабанова
Тел: 072/236-306
Скопје
2.4.2016 Стручен состанок Здружение на микробиолози на Македонија и Институт за микробиологија и паразитологија Безбедно работење во микробиолошките лаборатории 6 4 Ана Кафтанџиева
Тел: 02/3109-829
Битола
5.4.2016 Стручен состанок Здружение на оториноларинголози на Р. Македонија Секциски состанок 6 4 Ирена Дума - Васовска
Тел: 070/266-550
Скопје
5.4.2016 Стручен состанок Центар за семејна медицина, Медицински факултет - Скопје Новите здравствени закани: Епидемиологија и превенција на ЗИКА вирусот 6 4 Катерина Ставриќ Тел: 070/365-038 Скопје
7.4.2016 Работилница Македонска асоцијација на пластични, реконструктивни и естетски хирурзи - МАПРЕХ Естетска хирургија во Р. Македонија 11,5 7,5 Смиља Туџарова - Ѓоргова Тел: 02/ 3211-427 Скопје
8.4.2016
-
9.4.2016
Работилница ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести ,,Свети Наум Охридски'' - Скопје Интернационална Работилница за имиџинг на мускулоскелетен систем 13,5 8,5 Виолета Василевска - Никодиновска
Тел: 076/421-613
Скопје
8.4.2016 Стручен состанок Здружение на лекари - Битола Современ антихипертензивен третман 6 4 Цветанка Шокларовска
Тел: 070/373-096
Битола
14.4.2016
-
17.4.2016
Конгрес Здружение на лекари по општа семејна медицина (ЗЛОМ - СМ) на Р. Македонија IV Конгрес на семејна медицина со меѓународно учество 20 10 Нада Аницин
Тел: 070/764-656
Охрид
16.4.2016
-
17.4.2016
Симпозиум Македонско здружение по урологија Новини во урологијата 2016 12 8 Оливер Станков
Тел: 070/225-457
Скопје
16.4.2016 Стручен состанок ПЗУ РЕ - Медика Примена на ласер во дерматовенерологијата и гинекологијата во организација на ПЗУ Ре - Медика 6 4 Aндреја Арсовски
Тел: 072/443-188
Скопје
22.4.2016 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација - МААР Дијагностички и тераписки пристап кон анкилозантниот спондилитис, Ултразвучен преглед на рамо, Лумбоишијалгија - Секогаш актуелен проблем 6 4 Гордана Ширкова
Тел: 070/359-889
Скопје
22.4.2016 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Р. Македонија Факохирургија на катаракта - Предизвици и компликации 6 4 Весна Димовска
Тел: 070/370-379
Скопје
22.4.2016 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Дијареален синдром кај ИБС 6 4 Маја Ѓуровска
Тел: 075/217-035
Охрид
22.4.2016 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Едукација за ретки болести 6 4 Верче Јовановска-Јанковска
Тел: 070/705-446
Скопје
22.4.2016 Стручен состанок Македонско здружение на ортопеди и трауматолози (МАДОТ) Третман на дегенеративни заболувања на коленото 6 4 Зоран Божиновски
Тел: 070/260-786
Скопје
Март
2016
Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
4.3.2016 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстетричари на Р. Македонија Стручен состанок на Здружение на гинеколози и опстетричари 6 4 Славејко Сапунов
Тел: 070/260-300
Скопје
4.3.2016
-
5.3.2016
Стручен состанок Здружение на неонатолози на Р. Македонија Секција на Здружение на неонатолози 6 4 Весна Деловска - Стојкова
Тел: 072/230-321
Дојран
11.3.2016
-
12.3.2016
Работилница МЗКИХИ Пост - оперативна превенција на хирушки рани 11 9 Кирил Михајлов Тел: 070/370-920 Демир Капија
12.3.2016 Стручен состанок МАПРЕХ - Македонска асоцијација на пластични, реконструктивни и естетски хирурзи Подобрување на интегритетот на нарушената кожна бариера - конзервативен и хируршки пристап 6 4 Стојан Николиќ
Тел: 072/266-578
Скопје
12.3.2016 Курс Македонско здружение по кардиологија Курс за базична ехокардиографија 16 9 Елизабета Србиновска
Тел: 070/387-153
Скопје
18.3.2016
-
20.3.2016
Работилница ЈЗУ Клиника за ревматологија - Скопје Подобрена комуникација и интерперсонални односи помеѓу работници и соработници и однос вработен пациент 9 6,5 Ана Стојановска
Тел: 02/3232-992
Струга
18.3.2016 Работилница Здружение на неонатолози на Р. Македонија Работилница за неонатална реанимација 16 9 Весна Деловска - Стојкова
Тел: 072/230-321
Скопје
18.3.2016 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози (МАДОТ) Дегенеративни заболувања и повреди на колениот зглоб 6 4 Марина Каменовиќ
Тел: 075/313-168
Скопје
25.3.2016 Стручен состанок Здружение за хематологија на Р. Македонија Стручен состанок на здружение за хематологија 6 4 Соња Трајкова
Тел: 071/226-093
Скопје
25.3.2016 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р. Македонија Диференција и третман на колоректален карцином и хомороидална болест 6 4 Билјана Петреска - Зовиќ Скопје
25.3.2016 Стручен состанок Македонско здружение за медицина на трудот Професионални алергиски кожни болести 6 4 Билјана Доновска
Тел: 075/446-464
Скопје
25.3.2016 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија Секциски состанок на Здружение на физијатри 6 4 Маја Манолева Тел: 075/435-080 Скопје
26.3.2016 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Трибина на млади дерматовенеролози 6 4 Ѓорѓи Гоцев
Тел: 071/209-001
Дојран
26.3.2016 Стручен состанок ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија Современ пристап и третман 6 4 Душко Филиповски
Тел: 078/424-631
Скопје
26.3.2016 Стручен состанок ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија Тема - Исхрана во бременост 6 4 Душко Филиповски
Тел: 078/424-631
Скопје
28.3.2016
-
10.11.2016
Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Имуномодулатори во превенција и терапија на вирусни инфекции 6 4 Дејан Докиќ
Тел: 070/401-112
градови низ Р. Македонија
29.3.2016
-
1.4.2016
Стручен состанок Психијатриско здружение на Р. Македонија Креативна психофармакотерапија во пракса - како да се зголеми ефикасноста на лекувањето 6 4 Мартин Гиговски
Тел: 02/2403-783
градови низ Р. Македонија
Февруари 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
15.2.2016
-
19.2.2016
Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Трансплантација на матични клетки 6 4 Лилјана Котлар
Тел: 070/212-140
Охрид
17.2.2016
-
31.12.2016
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари - Албанци на Македонија Превенција, рано откривање и лекување колоректален карцином 6 4 Катерина Ставриќ
Тел: 02/3214-340
градови низ Р. Македонија
17.2.2016
- 31.12.2016
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари - Албанци на Македонија Превенција, рано откривање и лекување на карцином на дојка 6 4 Катерина Ставриќ
Тел: 02/3214-340
градови низ Р. Македонија
17.2.2016
- 31.12.2016
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари - Албанци на Македонија Метаболен синдром, обезитас и деформитет на ’рбет кај деца 6 4 Катерина Ставриќ
Тел: 02/3214-340
градови низ Р. Македонија
17.2.2016
- 31.12.2016
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари - Албанци на Македонија Зависност од лекови и рационална употреба на антибиотици во ПЗЗ 6 4 Катерина Ставриќ
Тел: 02/3214-340
градови низ Р. Македонија
19.2.2016 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Современ пристап во третманот на болно грло; Tретман на болно грло - антибиотици да или не; Наши искуства во третманот на болно грло во детска возраст 6 4 Марина Давчева - Чакар
Тел: 070/330-553
Скопје
26.2.2016 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Третман на хронични и тешко зараснувачки рани 6 4 Стојан Николиќ Тел: 072/266-578 Скопје
27.2.2016 Работилница Здружение на интернисти на Р. Македонија Современа дијагностика и терапевтски пристап на најчести пулмоалерголошки болести 11 9 Ана Палева - Стојаноска
Тел: 071/374-543
Скопје
февруари 2016 - април 2016 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Ангиотензин II Антагонисти - предности на новите сартани 6 4 Стефче Монавчев
Тел: 075/447-957
градови низ Р. Македонија
февруари 2016 - април 2016 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Интраназални кортикостероиди во третман на алергиски ринитис 6 4 Стефче Монавчев
Тел: 075/447-957
градови низ Р. Македонија
февруари 2016 - јуни 2016 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р. Македонија Современ дијагностичко терапевтски пристап на ВТЕ 6 4 Митра Богоеска - Блажевска
Тел: 072/302-902
градови низ Р. Македонија
Јануари 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
22.1.2016 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Пат до сигурна крв 6 4 Анита Христова - Димчева
Тел: 02/3226-923
Скопје
јануари 2016 Работилница Здружение на патолози на Р. Македонија Непигментирани лезии на кожата 15 13 Анета Таневска
Тел: 071/400-130
Скопје
јануари 2016 - декември 2016 Работилница JЗУ - Институт за белодробни заболувања и турбекулоза - Скопје Контрола на турбекулозата во Р. Македонија 18 9,5 Билјана Илиевска-Поповска
Тел: 02/3229-166
Скопје
јануари 2016 - декември 2016 Работилница JЗУ - Институт за белодробни заболувања и турбекулоза - Скопје Турбекулоза - достигнувања и идни предизвици од примарна здравствена заштита 18 9,5 Билјана Илиевска-Поповска
Тел: 02/3229-166
Скопје
јануари 2016 - декември 2016 Работилница JЗУ - Институт за белодробни заболувања и турбекулоза - Скопје Практичен пристап кон менаџментот на болестите на респираторниот систем 18 9,5 Билјана Илиевска-Поповска
Тел: 02/3229-166
Скопје
јануари 2016 - декември 2016 Работилница ЗПЛРМ Обезитас и деформитети кај деца 11 8 Лилија Чолакова – Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р. Македонија
јануари 2016 - декември 2016 Работилница ЗПЛРМ Зависност од лекови и рационална употреба на антибиотици во ПЗЗ 11 8 Лилија Чолакова – Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р. Македонија
јануари 2016 - декември 2016 Работилница ЗПЛРМ Карцином на дебело црево 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р. Македонија
јануари 2016 - декември 2016 Работилница ЗПЛРМ Рано откривање на малигноми на дојка 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р. Македонија
јануари 2016 - декември 2016 Работилница ЗПЛРМ Медицинска марихуана 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р. Македонија
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3