пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

Декември 2015 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
04.12.2015 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и травматолози Современи тераписки насоки во лекување на заболувања на периферниот моторен неврон 6 4 Ирена Лозановска - Панчевска
Тел: 070/322-267
11.12.2015 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија на Р. Македонија Терапевтски пристап на алергиски и хроничен ринит 6 4 Стојан Николиќ
Тел: 072/266-578
15.12.2015 Стручен состанок Здружение за хематологија на Р. Македонија Биослични лекови - сегашни и идни предизвици 6 4 Оливер Каранфилски
Тел: 070/266-367
15.12.2015 Стручен состанок Пзу Неуромедика Есенски стручен состанок 6 4 Никола Митревски
Тел: 071/381-315
16.12.2015 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Новини во трансфузиолошката пракса 6 4 Анита Христова - Димчева
Тел: 02/3226-923
18.12.2015 Работилница ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на КВЗ „Св.Стефан“ - Охрид Периферна артериска болест - дијагноза и третман 14,5 11,5 Дејан Манчевски
Тел: 070/773-573
18.12.2015 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Акредитацијата на бихоемиската лабораторија овозможува квалитет и компетентност на лабораторијата 6 4 Даница Лабудовиќ
Тел: 02/3217-303
18.12.2015 Стручен состанок ЈЗУ - УК за пулмологија и алергологија - Скопје и Здружение на пулмолози на Р. Македонија Стручен состанок по повод денот на ХОББ - Никогаш не е доцна 6 4 Зоран Арсовски
Тел: 02/3147-881
25.12.2015 Работилница ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски'' - Скопје Радиолошка дијагностика на повреди на рачен зглоб 11,5 8 Виолета Василевска
Тел: 076/421-613
28.12.2015 Стручен состанок МАПРЕХ Амбулантско - поликлинички и стационарни инфекции, третман со терапија со негативен притисок (NPWT) 6 4 Смиља Туџарова - Ѓоргова
Тел: 02/3211-427
30.12.2015 Работилница Македонско лекарско друштвo, Здружение за медицина на трудот Мускулоскелетни болести и работа 11,5 8,5 Драган Мијакоски
Тел: 078/220-450
Ноември 2015 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
05.11.2105 - 07.11.2015 Конгрес Здружение на пневмофтизиолози на Р. Македонија 3 - ти Конгрес на Здружение на пневмофтизиолози на Р. Македонија 20 10 Билјана Илиевска
Тел: 078/481-721
06.11.2015 Стручен состанок Клиничка болница Аџибадем Систина Новини во асистираните репродуктивни технологии 6 4 Исмаил Емре Демерџи
Тел: 070/354-024
06.11.2015 Симпозиум МАДОТ Повреди и заболувања на ‘рбетникот 12 8 Ана Филипчева
Тел: 070/337-501
06.11.2015 - декември 2015 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Нестeроидни анти инфламаторни лекови во третман на ревматолошки болести 6 4 Гордана Ширкова
Тел: 070/359-889
12.11.2015 - 13.11.2015 Стручен состанок Промедика Медикал центар Третман на рани со негативен притисок 6 4 Марина Митовиќ
Тел: 070/306-886
13.11.2015 - 15.11.2015 Работилница Здружение на oторино - ларинголози на Р. Македонија Навигациона ендоскопска хирургија на синуси (НЕСС) 14 10 Ирена Дума
Тел: 070/266-550
14.11.2015 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија - ЗПГАМ Суплементација со ФА во превенција на дефекти на неурална туба 6 4 Јован Арсовски
Тел: 078/424-631
15.11.2015 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Во пресрет на Светскиот ден на ХОББ - Живеј 6 4 Дејан Тодевски
Тел: 071/400-765
16.11.2015 Стручен состанок Здружение на микробиолози на Р. Македонија Национален состанок за следење на антимикробната резистенција 6 4 Ана Кафтаниџиевска
Тел: 02/2109-829
19.11.2015 - 20.11.2015 Конгрес Здружение на граѓани - КЛУЧ Меѓународна конференција за квалитет и безбедност на храна, Здравство и Нутриционизам - НУТРИКОН 2015 -Македонија 15 10 Владимир Какуринов
Тел: 02/3211-422
20.11.2015 Стручен состанок Здружение на уролози на Р. Македонија БПХ и болни состојби во урологијата 6 4 Оливер Станков Тел: 070/225-457
20.11.2015 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстетричари на Р.Македонија Нарушување на сексуалниот интегритет на жената 6 4 Недим Куловиќ
Тел: 070/332-500
20.11.2015 Стручен состанок Maкедонско здружение за гастроентеро - хепатологија Синдром на иритабилно црево 6 4 Маја Ѓуровска
Тел: 075/217-035
26.11.2015 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Иновативни технологии во трансфузионата медицина 6 4 Анита Христова - Димчева
Тел: 02/3226-923
27.11.2015 Стручен состанок Здружение на гинеколози на Р. Македонија Иновативна терапија на миоми на матка 6 4 Димитар Калчовски
Тел: 070/388-399
28.11.2015 Симпозиум Здружение на офталмолози на Р. Македонија Хирургија на корнеа 12 8 Весна Димовска - Јорданова
Тел: 078/333-783
Октомври 2015 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
01.10.2015 - 03.10.2015 Конгрес Македонско лекарско друштво XIX Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество Горан Димитров
Тел: 070/387-387
01.10.2015 - 31.10.2015 Симпозиум Пзу Систина - офталмологија Ласик и рефрактивна хирургија 12 8 Фанка Гилевска
Тел: 070/351-008
02.10.2015 - 04.10.2015 Работилница Катедра за анестезија, реанимација и интензивно лекување - Медицински факултет Скопје 19 16 Јасминка Нанчева
Тел: 070/365-291
06.10.2015 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Телмисартан - уникатен фармаколошки профил, Триметазидин - метаболен модулатор за третман на ангина пекторис, Цилостазол - Прв избор во третманот на интермитентна клаудикација 6 4 Стефче Монавчев
Тел: 075/447-957
08.10.2015 - 11.10.2015 Конгрес Здружение на педијатрите на Р. Македонија Шести Конгрес на педијатрите на Р. Македонија 20 10 Соња Бојаџиева
Тел: 071/317-317
09.10.2015 Стручен состанок Научно здружение на ендокринолози и дијабетoлози на Р. Македонија Ултрасонографски карактеристики на тироидна жлезда 6 4 Татјана Миленковиќ
Тел: 070/359-073
10.10.2015 Работилница Здружение на неонатолози на Р. Македонија Работилница за неонатална реанимација 18,5 10 Весна Деловска
Тел: 072/230-321
16.10.2015 Стручен состанок Здружение на oторино - ларинголози на Р. Македонија Секциски состанок 6 4 Ирена Дума
Тел: 070/266-550
16.10.2015 - 17.10.2015 Работилница Здружение на интернисти на Р. Македонија Прва васкуларна средба со меѓународно учество 16 11 Кирил Шуперлиски
Тел: 070/306-403
17.10.2015 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози акушери на Р. Македонија Алгоритам за проценка на анеуплоидии кај рани и спонтани абортуси 6 4 Душко Филиповски
Тел: 076/424-631
17.10.2015 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози акушери на Р. Македонија Современ начин на детекција 6 4 Душко Филиповски
Тел: 076/424-631
20.10.2015 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија, Македонско здружение по неврологија Да се соочиме со предизвикот - пациентот, праксата и одлуката 6 4 Тел: 02/270-310
23.10.2015 - 24.10.2015 Работилница Здружение на инфектолози на Р. Македонија Современи дијагностики и тераписки принципи во инфектологијата 14 10 Снежана Стојковскa
Тел: 071/324-749
30.10.2015 Стручен состанок МЗКИХИ Системски пристап кон превенција на оперативните рани, Антибиотска хирушка профилакса како превенција на ендогени интрахоспитални инфекции, Грешки при преврски на раните, Стратегии во превенцијата на интрахоспитални инфекции во институции за долготраен престој 6 4 Кирил Михајлов
Тел: 070/429-329
30.10.2015 Стручен состанок Клиничка болница Аџибадем Систина Улогата на РET/CT и ТRIOLOGY во дијагноза и третман на солидни тумори и хематолошки малигни заболувања 6 4 Исмаил Емре - Демирџи
Тел: 02/3099-599
31.10.2015 - 01.11.2015 Симпозиум Здружение на лекари Албанци на Р. Македонија Кардиоваскулрани заболувања, предизвик на современата медицина, Болка - петтиот витален знак 12 8 Невзат Елези
Тел: 071/240-927
Април 2016 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
01.09.2015 - 02.09.2015 Симпозиум Здружение на радиолози на Р. Македонија - ЈЗУ УК за радиологија - Скопје Симпозиум за напредна радиологија 12 8 Анастасија Митовска
Тел: 078/426-443
02.09.2015 Работилница МАДОТ Radiosynovectomy workshop 13 8 Антонио Гавриловски
Тел: 070/380-226
03.09.2015 - 06.09.2015 Конгрес Здружение на нуклеарна медицина на Р . Македонија Балкански Конгрес за нуклеарна медицина 20 10 Ана Угринска
Тел: 075/455- 377
14.09.2015 - 30.11.2015 Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина и семејна медицина Анксиолитици и болна неуротапија кај дијабетично стопало 6 4 Ардиан Прешова
Тел: 071/369-202
15.09.2015 Работилница Здружение на инфектолози на Р. Македонија Дијагноза, лекување и превенција на остеоартикуларни инфекции со практична обука за изведување на артроцентеза 16,5 10 Снежана Стојковска
Тел: 071/324-749
18.09.2015 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Медикаментозен третман на хипертензија и коронарна болест 6 4 Љиљана Котлар
Тел: 070/212-140
19.09.2015 Стручен состанок ЗПГАМ Преканцерози на генитален тракт кај жената 6 4 Христи Доковски
Тел: 071/364-903
19.09.2015 Стручен состанок ЗПГАМ Нови биофизички методи во зголемување на точноста на колпоскопијата 6 4 Христи Доковски
Тел: 071/364-903
25.09.2015 Работилница Здружение на патолози на Р. Македонија Тенкоиглена аспирациона биопсија 15 13 Анета Таневска
Тел: 071/400-130
25.09.2015 - 27.09.2015 Симпозиум Здружение на детски хирурзи на Р. Македонија Меѓународен симпозиум на детска хирургија 12 8 Њомза Лумани
Тел: 072/232-138
26.09.2015 Стручен состанок Здружение за хематологија на Р. Македонија Редовен состанок на Здружението за хематологија на Р. Македонија 6 6 Оливер Каранфилски
Тел: 070/266-367
26.09.2015 - 27.09.2015 Школа Интер - универзитетска школа за ултразвук - Македонски огранок Новини во ултразвукот во гинекологијата, перинатологијата и неонатологијата 16,5 11,5 Зоран Кочоски
Тел: 076/478-215
29.09.2015 Стручен состанок Здружение на инфектолози на Р. Македонија Приони-инфективни агенси асоцирани со со невродегенеративни заболувања 6 4 Снежана Стојковска
Тел: 071/324-749
Август 2015 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
31.08.2015 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Опструктивна апнеа во спиење 6 4 Марија Здравеска
Тел: 071/400-765
Јули 2015 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
03.07.2015 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Карциноми на мочен меур 6 4 Ана Филипчева
Тел: 070/337-501
Јуни 2015 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
jуни 2015 - декември 2015 Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина и семејна медицина Современ пристап во третман на хипертензија 6 4 Александар Кафеџиски
Тел: 070/325-883
јуни 2015 - септември 2015 Стручен состанок Здружение на уролози на Р. Македонија Фармалошки профил на дутастерид и тамсулозин, Прв избор во третманот на бенигна простатична хиперплазија 6 4 Стефче Монвчев
Тел: 075/447-957
02.06.2015 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Метформин со продолжено делување во третманот на Тип 2 Дијабетес 6 4 Љиљана Котлар
Тел: 070/212-140
08.06.2015 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Р . Македонија Новини во антиеметската терапија и палијативната зрачна терапија 6 4 Валентина Крстевска
Тел: 070/275-030
10.06.2015 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Млади во амбуланта - желба или потреба 6 4 Ѓорѓи Гоцев
Тел: 071/209-001
10.06.2015 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Р . Македонија Промени во препораките за третман на рак на дојка на желудник 6 4 Валентина Крстевска
Тел: 070/275-030
12.06.2015 - 14.06.2015 Стручен состанок Здружение на радиолози на Р. Македонија Стручен состанок на Здружение на радиолози на Р. Македонија 6 4 Анастасија Митовска
Тел: 078/426-443
12.06.2015 Симпозиум Центар за континуирана едукација - Фармацевтски факултет, Универзитет,, Св. Кирил и Методиј '' - Скопје Oправданост на медицинска употреба на CANABIS SATIVA 12 8 Maја Симоноска - Црцаревска
Тел: 02/3126-032
12.06.2015 Стручен состанок Maкедонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина hs Тропонин - корисна алатка во дијагноза на акутен миокарден инфаркт 6 4 Даница Лабудовиќ
Тел: 02/3217-303
Мај 2015 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
01.05.2015 - 02.05.2015 Симпозиум Центар за семејна медицина, Медицински факултет и Здружение на специјалисти по семејна медицина Антибиотици во примарна здравствена заштита - предизвици за подобрување 12 8 Биљана Таневска
Тел: 02/3214-340
05.05.2015 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Синдром на препокривање на астма и ХОББ 6 4 Јордан Минов
Тел: 070/992-778
06.05.2015 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Нови трендови во имунизацијата 6 4 Филип Наумовски
Тел: 078/721-356
07.05.2015 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Имунологија на псоријаза и наши искуства со биолошка имунотерапија 6 4 Ѓорѓи Гоцев
Тел: 071/209-001
08.05.2015 Стручен состанок Mакедонска асоцијација на доктори ортопеди трауматолози Повреди и ортопедски заболувања на горен екстремитет: Tретман, резултати и компликации 6 4 Ана Филипчева
Тел: 070/337-501
08.05.2015 Работилница Здружение на лекарите на критично болни пациенти Хемостаза, масивни крвавења, коагулопатии 15, 5 9 Билјана Цекова - Тимовска
Тел: 070 / 399- 630
08.05.2015 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и Клиничка имунологија Хронична кашлица 6 4 Стојан Николиќ
Тел: 072/266-578
09.05.2015 Стручен состанок ЗПГАМ Постоперативна хистопатолошка класификација на туморите на женскиот генитален тракт (во ГОБ 8-ми Септември со почеток во 11,00 часот) 6 4 Душко Филиповски
Тел: 078/424-631
09.05.2015 Стручен состанок ЗПГАМ Карцином и бременост (во ГОБ 8-ми Септември со почеток во 11,00 часот) 6 4 Душко Филиповски
Тел: 078/424-631
12.05.2015 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Микробиолошка контрола на крв и крвни деривати 6 4 Радица Грубовиќ
Тел: 02/3226-923
12.05.2015 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Дијагноза и третман на железодефицитна анемија 6 4 Лилјана Котлар
Тел: 070/212-140
15.05.2015 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија - Работна група за ехокардиографија Дијагнозата на пулмонален тромбоемболизам од различни аспекти 6 4 Елизабета Србиновска
Тел: 070/387-153
15.05.2015 Стручен состанок Здружение на инфектолози на Р. Македонија Новини во дијагностиката, клиничката презентација и тераписки пристап кај одредени вирусни инфективни заболувања 6 4 Билјана Доновска
Тел: 075/446-464
15.05.2015 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија на Р. Македонија Антибиотски третман на хроничен риносинузитис во светлото на EPOS 2012 насоките, значењето на патохистолошката дијагностика на носната полипоза 6 4 Тамара Ангелова
Тел: 071/326-469
15.05.2015 Стручен состанок Здружение на хирурзи на Р. Македонија Предна вратна дисцектомија со фузија на едно ниво, можности за реконструкција на езофагус кај езофагектомија, оптимална возраст за хируршки третман на неспуштен тестис, абдоминална траума, зголемување на гради - аугментација, субфасцијално пласирање на импланти, субтотална проктоколектомија со илеален пауч анална анастомоза, лапароскопска хирургија во клиничка болница Штип 6 4 Георги Денков
Тел: 078/493-610
16.05.2015 Стручен состанок Македонска асоцијација за хипертензија Светски ден на хипертензија 6 4 Билјана Герасимовска
Тел: 02/3147-268
17.05.2015 Работилница Здружение на интернисти на Р. Македонија Прва ултрасонографска нефролошка школа 12,5 9 Билјана Илиевска
Тел: 070/399-749
20.05.2015 Стручен состанок Психијатриско здружение на Р. Македонија и Здружение на невролози на Р. Македонија Третман на невротски растрјoства 6 4 Диана Пешевска
Тел: 070/264-250
21.05.2015 Стручен состанок Македонска асоцијација на пластични, реконструктивни и естетски хирурзи - МАПРЕХ Хирургија на шака 6 4 Смиља Туџарова - Ѓоргова
Тел: 02/3211-42
22.05.2015 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Р. Македонија Глауком - Нови аспекти 6 4 Елена Марковска
Тел: 02/2786-074
26.05.2015 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Новини во третман на акутен коронарен синдром 6 4 Емилија Георгиевска
Тел: 02/2720-310
27.05.2015 Стручен состанок Здружение за хумана репродуктивна медицина Модерни трендови на биохемиски анализи во гинекологијата и акушерството 6 4 Христина Чочкова
Тел: 070/277-101
29.05.2015 - 30.05.2015 Симпозиум Асоцијација за дезинфекција и стерилизација на Македонија Да дезинфицираме и стерилизираме според стандарди да споделиме знаења 12 8 Анета Симоноска
Тел: 071/258-090
Април 2015 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
03.04.2015 Стручен состанок Македонско здружение за гастроентеро - хепатологија Црнодробна цироза и компликации 6 4 Арсен Каранфиловски
Тел: 071/204-988
03.04.2015 Стручен состанок Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија Имуномодулатори во третман на HPV инфекција и хируршки третман на цервикален карцином 6 4 Горан Димитров
Тел: 070/387-387
03.04.2015 Работилница МЗАКИ Хередитарниот ангиоедем 16 10,5 Весна Гривчева
Тел: 070/564-313
04.04.2015 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р. Македонија Атријална фибрилација - сомултидисциплинарен пристап до превенција на мозочен удар 6 4 Биљана Петреска - Зовиќ
Тел: 02/2610-610
05.04.2015 Стручен состанок Здружение на лекари Aлбанци на Р. Македонија Имуномодулатор и антивирусно средство 6 4 Невзат Елези
Тел: 071/240-927
11.04.2015 - 31.12.2015 Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина на Р. Македонија Третман на болка и циркулатрони нарушувања кај невролошките заболувања 6 4 Милена Ѓошевска
Тел: 02/2720-320
14.04.2015 Стручен состанок Научно здружение на дијабетолози и ендокринолози на Р. Македонија Дијабетес и технологии: предизвици во 21 век 6 4 Татјана Миленковиќ
Тел: 070/359-073
15.04.2015 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Улогата и местото на лерканидипин во антихипертензивната терапија 6 4 Диана Пешевска
Тел: 070/264-250
17.04.2015 Работилница Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Diabetes Mellitus, преаналитика , метдоди, препораки и предизвици 17 13 Даница Лабудовиќ
Тел: 02/3217-303
17.04.2015 Стручен состанок Здружение на психијатри на Р. Македонија Стратегии за борба против алцхајмерова болест 6 4 Роза Крстевска
Тел: 075/289-628
17.04.2015 - декември 2015 Стручен состанок Пзу Неуромедика Стресот и ние - Репетиториум и кратка променада 6 4 Никола Митревски
Тел: 071/381-315
22.04.2015 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Р. Македонија Здрав поглед на светот 6 4 Метдоија Пашкоски
Тел: 070/275-296
24.04.2015 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстретичари на Р. Македонија Подобрување на стапката на инфертилност 6 4 Ана Филипчева
Тел: 070/337-501
24.04.2015 Стручен состанок Здружение на неонатолози на Р. Македонија Анемии кај недонесени и донесени новородени - превенција и третман 6 4 Ана Филипчева
Тел: 070/337-501
25.04.2015 Стручен состанок ЗПГАМ Хипотироидизам во бременоста 6 4 Душко Филиповски
Тел: 078/424-631
25.04.2015 Стручен состанок Пзу Ремедика Современи аспекти на исхраната 6 4 Ана Филипчева
Тел: 070/337-501
27.04.2015 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Астма во детска возраст 6 4 Соња Бојаџиева
Тел: 076/457-627
29.04.2015 Стручен состанок Здружение на токсиколози на Р. Македонија 6 години бупренорфин во Р. Македонија 6 4 Нестор Поповски
Тел: 078/440-017
Март 2015 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
март 2015 - декември 2015 Работилница Научно здружение на дијабетолози и ендокринолози на Р. Македонија Нови можности во третманот на дијабетес мелитус тип 2 12 10,5 Билјана Чекорова - Митрева
Тел: 02/2400-230
04.03.2015 – 31.12.2015 Стручен состанок Maкедонска ревматолошка асоцијација Кортикостероидно индуцирана остеопороза 6 4 Гордана Шаркова
Тел: 070/359-889
13.03.2015 Стручен состанок Здружение на микробиолози на Македонија и Институт за микробиологија и паразитологија Бактерии како дијагностички предизвик 6 4 Ана Кафтанџиева
Тел: 02/3109-829
14.03.2015 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Новитети во профилактичката примена на витамин К кај новородени и доенчиња 6 4 Александар Сајковски
Тел: 078/288-028
14.03.2015 - 15.03.2015 Стручен состанок Македонска асоцијација на ревматологија Актуелни теми во ревматологија 6 4 Миа Арсовски
Тел: 070/367-740
20.03.2015 Стручен состанок Здружение за перинатaлна медицина на Р. Македонија 23 - ти редовен состанок на Здружение за перинатaлна медицина на Р. Македонија 6 4 Јасминка Пачариз
Тел: 02/3133-311
25.03.2015 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Р. Македонија Дијабетична ретинопатија - растечки предизвик во офталмологијата 6 4 Весна Димовска - Јорданова
Тел: 070/370-379
26.03.2015 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Нови тестови и техники за детекција на вирусно преносливи болести во трансфузионата медицина 6 4 Радица Грубовиќ
Тел: 02/3226-923
27.03.2015 - 28.03.2015 Работилница Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија на Р. Македонија Првиот ароме мастерклас за молекуларна онкологија 17,5 12,5 Милан Ристески
Тел: 02/3147-874
28.03.2015 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија на Р. Македонија Застапеност на отогени компликации во последните пет години на Клиника за уво нос и грло 6 4 Марина Давчева
Тел: 070/330-553
31.03.2015 Работилница Научно здружение на дијабетолози и ендокринолози на Р. Македонија Време е за индивидуализација во лекувањето на дијабетис мелитуд тип 2 11 9 Мартин Ингилизовски
Тел: 070/271-950
Јануари 2014 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
јануари 2014 - декември 2015 Стручни активности Министерство за здравство на Р. Македонија Стручни активности според годишен план за едукација на избраните лекари во Р. Македонија за 2014/2015 година 12 8 Тел: 02/3112-500
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3