пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

Датум До датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Телефон Место
29.02.2020 Симпозиум Здружение на интернисти на Р Македонија Кардио-метаболни предизвици во интернистичка пракса 12 9 Ана Палева Стојаноска 071 374 543 Скопје
17.02.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Улогата на имуномодулаторите и пробиотиците 6 4 Верица Ристовска 076 344 470 Скопје, Битола, Штип, Струмица, Куманово, Тетово
17.02.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Улогата на имуномодулаторите и пробиотиците 6 4 Верица Ристовска 076 344 470 Скопје, Битола, Штип, Струмица, Куманово, Тетово
10.02.2020 03.03.2020 Работилница ПЗУ Д-р Александар Манолев, специјалистичка  ординација по интерна медицина Анатомија на венскиот систем 13 11 Александар Манолев 070  306 403  Скопје
01.02.2020 01.12.2020 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на каротиди 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 01.12.2020 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на долни екстремитети 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 31.12.2020 Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на каротиди 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 31.12.2020 Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на долни екстремитети 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија Принципи на радијационата сигурност и нејзино дозиметриско обезбедување во радиотерапијата 6 4 Виолета Клисоровска 078 497 913 Скопје

Календар на акредитирани стручни активности за 2020 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2019 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3