пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

Датум До датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Телефон Место
25.12.2019 Стручен состанок Македонско здружение на анатоми (МЗА) Презентација на научно истражувачка работа на Институтот за анатомија и Институтот за хистологија при Медицинскиот факултет во Скопје 6 4 Ники Матвева Скопје
24.12.2019 Работилница Здружение на патолози на Република Македонија Детекција на генетски маркери со Мicroarray технологија за таргетирана терапија кај малигни заболувања 13 11 Славица Костандинова 070 266 504 Скопје
20.12.2019 Стручен состанок Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р. Македонија Kлиничка употреба на комбинирани етроген-прогестин орални контрацептиви 6 4 Татјана Миленковиќ 070 359 073 Скопје
17.12.2019 Стручен состанок Здружение на хематологија на Македонија Ibrutinib во третманот на Б-клеточни неоплазми 6 4 Маја Лебеска 070 260 002 Скопје
17.12.2019 Симпозиум Македонска ревматолошка асоцијација - МААР Клинички искуства 12 8 Мимоза Котевска 072 223 007 Скопје
14.12.2019 Симпозиум Македонска асоцијација на пластични, реконструктивни и естетски хирурзи на Р. Македонија Реконструктивна и естетска хирургија на дојка 12 8 Боро Џонов 070 221 514 Скопје
12.12.2019 Стручен состанок Македонска асоцијација за хипертензија Хипертензија и компликации-кардиоваскуларни ризици, деменција и мозочен удар 6 4 Звездана Петронијевиќ 070 333 637 Скопје
05.12.2019 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Секциски стручен состанок 6 4 Маја Манолева 075 435 080 Скопје
05.12.2019 Стручен состанок Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари Современ третман на инфекциите во и вон бременост 6 4 Глигор Тофоски 075 272 595 Скопје
01.12.2019 30.03.2020 Стручен состанок Здружени на лекари-Охрид Третман на невропатска болка 6 4 Лилјана Котлар 070 212 140 Охрид и повеќе градови низ Македонија
01.12.2019 30.03.2020 Здружени на лекари-Охрид Третман на невропатска болка 6 4 Лилјана Котлар 070 212 140 Охрид и повеќе градови низ Македонија
28.11.2019 Стручен состанок Здружение за хематологија на Македонија Местото на ДОАК во третман на карцином асоцирана тромбоза 6 4 Соња Трајкова 070 746 900 Скопје
28.11.2019 Стручен состанок Здружение за хематологија на Македонија Местото на ДОАК во третман на карцином асоцирана тромбоза 6 4 Соња Трајкова 070 746 900 Скопје
27.11.2019 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р.Македонија Опструктивна апнеа во сон 6 4 Александра Стојкоска 070 382 959 Скопје
27.11.2019 Работилница Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Најнови молекуларни методи во дијагностицирање на респираторни инфекции 13,5 11 Оливера Наковска 072 204 438 Скопје
26.11.2019 Стручен состанок Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари Современ пристап при контролирана оваријална стимулација 6 4 Слаѓана Серафимоска 071 349 688 Скопје
23.11.2019 Симпозиум Здружение на офталмолози на Р.Македонија 10 ти Meѓународен Симпозиум на офталмолозите на Македонија 12 8 Весна Димовск -Јорданова 070 370 379 Скопје
22.11.2019 Работилница Здружени на пневмофтиолозите на Р.Македонија Ултразвук на граден кош во итна медицина 13,5 11 Билјана Илиевска-Поповска 078 481 721 Скопје
22.11.2019 Работилница Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Надворешна контрола на квалитет (EQAS) значење и предизвици 14 11 Катерина Трајковска 070 344 034 Скопје
22.11.2019 Стручен состанок Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија -МЗЦПК ХПВ Инфекции- Детекција и ризик за карциногенеза 6 4 Горан Димитров 070 399 495 Скопје
20.11.2019 Стручен состанок Здружени на пулмолози на Р. Македонија ХОББ ден 2019 година 6 4 Зоран Арсовски 02/3147 881 Скопје
20.11.2019 Стручен состанок Здружение на неонатолози на Р. Македонија Стручен ссотанок на неонатолози 6 4 Весна Десповска-Стојкова 072 230 321 Скопје
19.11.2019 Стручен состанок Здружение на микробиолозите на Македонија Годишен национален состанок 6 4 Ана Кафтанџиев 077 444 442 Скопје
16.11.2019 17.11.2019 Работилница Македонска асоцијација за перинатална медицина и Македонски огранок на Интеруниверзитетска школа за ултразвук-Ian Donald Современи достигнувања во ултразвукот во акушерството, гинекологијата и неонатологијата Горан Чочоски 078 485 440 Скопје
16.11.2019 17.11.2019 Работилница Македонска асоцијација за перинатална медицина и Македонски огранок на Интеруниверзитетска школа за ултразвук-Ian Donald Современи достигнувања во ултразвукот во акушерството, гинекологијата и неонатологијата Горан Чочоски 078 485 440 Скопје
15.11.2019 Стручен состанок Здружение на неврологија на Р.Македонија Мултимодална аналгезија во третман на болка кај невролошките заболувања 6 4 Милена Ѓошевска 02 720 320 Скопје
15.11.2019 Стручен состанок Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.Македонија Дијабетес тип 2 во клиничка пракса-стари предизвици и нови можности 6 4 Татјана Миленковиќ 078 420 042 Скопје
08.11.2019 Стручен состанок Здружение на невролози на Р.Македонија Мозок , срце и бубрези: одржување на вистински баланс при превенција од мозочен удар 6 4 Анита Арсовска 071 387 322 Скопје
06.11.2019 Стручен состанок Здружение на невролози на Р.Македонија Една година  наши искуства со најновата иновативна терапија за мултипла склероза  6 4 Анита Арсовска 071 387 322 Скопје
02.11.2019 Симпозиум ПЗУ СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА Новини во офталмологијата 12 8 Стефани Неделкова 072 221 072 Скопје
02.11.2019 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - ( ЗПЛРМ ) Q10 Koензим-Моќен додаток за оптимална кардиоваскуларна протекција 12 9 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 Битола
01.11.2019 30.11.2020 Работилница Македонско лекарско друштво Работилница за рано откривање и превенција на насилство врз деца во ПЗЗ 14 11 Кирил Солески 071 369 306 Скопје
01.11.2019 30.11.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Примарна превенција на васкуларното старење 12 9 Мирјана Јазаџинска 075 316 984 Р Македонија
01.11.2019 15.05.2020 Стручен состанок ПЗУ Авицена Лабораторија-специјалистича дијагностичка лабораторија Најчести дилеми при толкување на лабораториски резултати 6 4 Даниела Спиркоска 075 306 391 Скопје
31.10.2019 Работилница Институт за судска медицина Важност на обезбедувањето квалитет во процедурите за идентификација во судска медицина 12 9 Златко Јаќовски 02 3177 044 Скопје
25.10.2019 27.10.2019 Koнгрес Здружение на лекари албанци Kонгрес на лекари албанци до 20 до 10 Беким Исмаили 070 263 918 Струга
24.10.2019 26.10.2019 Конгрес Здружение на лекари по оториноларингологија на Р.С.Македонија Тема-17 Балкански конгрес за кохлеарни импланти 20 10 Maрија Докоска 070 387 887 Скопје
24.10.2019 26.10.2019 Работилница Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари Близначна бременост -менаџмент, ризици и предизвици 12 9 Дона Коцевски 071 379 951 Скопје
24.10.2019 26.10.2019 Работилница Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари Близначна бременост -менаџмент, ризици и предизвици 12 9 Дона Коцевски 071 379 951 Скопје
24.10.2019 27.10.2019 Koнгрес Здружение на лекари по анестезија и реанимација и интензивно лекување-ЗЛАРИЛ 6-ти Македонски конгрес по анестезија и реанимација и интензивно лекување до 20 до 10 Марија Срцева 072 652 475 Охрид
24.10.2019 27.10.2019 Koнгрес Здружение на лекари по анестезија и реанимација и интензивно лекување-ЗЛАРИЛ 6-ти Македонски конгрес по анестезија и реанимација и интензивно лекување до 20 до 10 Марија Срцева 072 652 475 Охрид
21.10.2019 Симпозиум Македонско здружение за остеопороза Нови препораки за остеопорозата 12 8 Снежана Марковиќ-Темелкова 075 455 120 Скопје
17.10.2019 19.10.2019 Симпозиум Специјалистичко здр. на лекарите по социјална медицина со организација на здравствената дејност, Здр. на докторите специјалисти по хигиена и здравствена екологија, Здр. на микробиолозите на Македонија, Здр. на епидемиолози на Република Македонија и Македонско здру. за медицина на трудот Денови на превентивна медицина 2019 година 12 8 Гордана Ристовска 070 285 465 Струга
17.10.2019 20.10.2019 Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Инфанилни колики-предизвик во неонаталниот период 6 4 Изабела Китановски 070 230 960 Атина, Грција
16.10.2019 Стручен состанок ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децат Козле,Скопје Цистична фиброза 6 4 Татјана Јаќоска 075/370-216
16.10.2019 19.10.2019 Конгрес Здружение на трансфузиолози на Република Македонија 5-ти Конгрес на македонското здр.на трансфузиолози со меѓународно учество до 20 до 10 Рада М. Грубовиќ Растворцева 075/303889 Скопје
16.10.2019 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија Новитети во неинвазивната пренатална дијагностика 6 4 Глигор Тофоски 076 345 669 Скопје
16.10.2019 19.10.2019 Конгрес Здружение на трансфузиолози на Република Македонија 5-ти Конгрес на македонското здр.на трансфузиолози со меѓународно учество до 20 до 10 Рада М. Грубовиќ Растворцева 075/303889 Скопје
14.10.2019 Стручен состанок Македонско здружение за контрола и интрахоспитални инфекции-МЗКИХИ Вакцинација вакцинален опфат и имунизација кај здравствени работници 6 4 Божица Блажевска 078 352 520 Скопје
04.10.2019 Стручен состанок Македонска асоцијација на пластични, реконструктивни и естетски хирурзи-МАПРЕХ Употреба на Матридерм во комбинација со автологен кожен трансплантат во една постапка -наши резултати; Tретман на длабоки кожни дефекти при повреди во детска возраст третирани со дермален супститут-наши првични искуства 6 4 Боро Џонов 02/3211-427
03.10.2019 06.10.2019 Конгрес Македонско здружение по кардиологија Шести Конгрес на Македонско здружение по кардиологија 20 10 Елизабета Србининовска 072 238 843 Охрид,
01.10.2019 30.04.2020 Работилница Здружени на лекари-Охрид Остеопороза и остеоартритис 12 9 Лилјана Котлар 070 212 140 повеќе градови
01.10.2019 30.10.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Мултимодална аналгезија - Современ пристап во третман на болка 6 4 Милена Ѓошевска 071/323061 Скопје, Струмица, Тетово, Битола, Тетово и Велес
27.09.2019 Стручен состанок Здружение на невролози на Р Македонија Вертиго Современа дијагноза и терапија 6 4 Верица Ристовска 076 344 470 Скопје
27.09.2019 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Нови терапевтски опции за третман на уринарни инфекции 6 4 Цветанка 071 372 197 Скопје
27.09.2019 15.11.2019 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р Македонија Апиксабан во третман на АФ и ВТЕ (ефикасност и безбедност во едно 6 4 Билјана Зовиќ 071 368 990 Струмица , Скопје , Охрид
27.09.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Современ третман на H.pillory 6 4 Румена Андоновска 3147130 Скопје
27.09.2019 Симпозиум Македонска ревматолошка асоцијација-МААР Иновативен пристап во третман на PA и бенефити од третманот co tocilizumab 12 8 Мимоза Николовска Котевска 072/223-007 Скопје
23.09.2019 25.10.2019 Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина-семејна медицина Идентификација и третман на предијабетес во превенција на дијабетес мелитус тип 2 6 4 Сашо Блажевски 070 358 831 Охрид, Битола, Струмица, Велес, и Скопје
20.09.2019 Стручен состанок ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина-Скопје Meсец на мускулни дистрофии 6 4 Фросина Маневска 02/3099 -614 Скопје
20.09.2019 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија Новитети во асистираната репродукцијата 6 4 Глигор Тофоски 075 272 595 Скопје
20.09.2019 22.09.2019 Симпозиум Македонско здружение на алергологија и клиничка имунологија Новини во алергологијата и имунологијата 12 8 Дејан Докиќ Скопје
18.09.2019 Работилница Здружение на трансфузиолози Актуелности во лекувањето на венските заболувања 12 9 Рада М. Грубовиќ 075 303 889 Скопје
18.09.2019 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ Индикација и контраиндикација за итен хируршки третман на геријатриска популација 6 4 Радмила Михајловска 077 761 160 Скопје
13.09.2019 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Стручен состанок на Здружение на физијатри на Р.Македонија 6 4 Маја Манолева 075 435 080 Битола
13.09.2019 15.09.2019 Работилница Здружение на лекари по анестезија и реанимација и интензивно лекување-ЗЛАРИЛ Срце и циркулација 13,5 10,5 Билјана Ширгоска 75268760 Дојран
12.09.2019 14.09.2019 Конгрес Здружени на пневмофтиолозите на Р.Македонија Четврти конгрес на пневмофтизиолози на Република Северна Македонија со меѓународно учество Билјана Илиевска Поповска 078 481 721 Струга
10.09.2019 Стручен состанок ПЗУ Клиничка болница Жан Митрев Магнетна резонанца на срце -современ тренд во дијагностиката и прогнозата на срцевите болести 6 4 Викторија Дојчиновска -Милева 02/3104 988 Скопје
28.06.2019 Работилница ПЗУ Клиничка болница Жан Митрев Стручна работилница за детска кардиологија 12 9 Викторија Дојчиновска 071 230 450 Скопје
28.06.2019 Стручен состанок Здружени на лекари-Битола Карцином на града 6 4 Цветанка 070 373 096 Битола
27.06.2019 Стручен состанок Maкедонско здружение за исхрана и здравје Препораки за исхрана на населението -преглед и искуства 6 4 Игот Сприоски 070 783 545 Скопје
22.06.2019 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози-акушери на Македонија Стандарди за безбеден абортус 6 4 Душко Филиповски Скопје
08.06.2019 22.06.2019 Работилница Македонско здружение за гастроентерохепатологија Работилница за абдоминален ултразвук 12,5 9,5
07.06.2019 09.06.2019 Конгрес Македонско здружение за ретки болести Прв конгрес на Македонско здружение за ретки болести до 20 до 10 Зоран Гучев Струга
01.06.2019 30.09.2019 Курс ЈЗУ УК за хематологија Скопје Малигна линфаденопатија од дијагноза до современ третман 12 8 Д-р Сања Трајкова 070 746 900 Скопје
01.06.2019 30.09.2019 Работилница ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија Скопје Aлгоритам на дијагностика на лимфаденопатијата и улога на примарната и секундарната здравствена заштита во раната  дијагностика на лимфаденопатија и современ третман на CD20+ хематолошки малигнитети 13,5 10,5 Сања  Трајкова 070 746 900 Скопје
31.05.2019 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози-акушери на Македонија Улогата на фолна киселина во превенција на конгенитални аномалии 6 4 Душко Филиповски Скопје
31.05.2019 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Република Македонија Предизивици во третманот на хроничната венска болест 6 4 Милена Ѓошевска
30.05.2019 Стручен состанок Здружени на интернисти на Р.Македонија Холестатски состојби во интернистичка пракса-дијагностичко-терапевтски насоки 6 4 Билјана Ивановска-Бојаџиев 070399749 Скопје
30.05.2019 Стручен состанок Здружени на пулмолози на Р.Македонија Тутун или здравје-изборот е Ваш 6 4 Зоран Арсовски 075310190 Скопје
17.05.2019 Стручен состанок Здружение на офталмолози  на Р.Македонија Влијаније на рефракција врз прогресивните стакла 6 4 Весна  Димовск -Јорданова 078 333 783 Скопје
17.05.2019 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Вертиго-дијагностичко-терапевтски предизвик 6 4 Цветанка 071372197 Скопје
17.05.2019 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација-МААР Новини во терапискиот пристап на ревматските заболувања во Македонија 6 4 Мимоза Николовска-Котевска 072223007 Скопје
17.05.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Тераписки пристап кон пациенти со иритабилно црево и рефлуксен синдром 6 4 Румена Андоновска 3147130 Скопје
16.05.2019 Стручен состанок Здружение на микробиолозите на Македонија Лабораториската дијагностика и клинички аспекти на респиратпорни инфекции 6 4 Ана Кафтаџиева Скопје
15.05.2019 Стручен состанок ПЗУ Авицена Лабораторија-специјалистича дијагностичка лабораторија Синдромско тестирање на инфективни патогении, Дефицит на Вит.Д кај здрави лица 6 4 Даниела Наунова Спироска 075 306 391 Скопје
13.05.2019 14.05.2019 Работилница ГОБ 8-ми Септември-Скопје Работилница за хируршки третман на тумори на црниот дроб 12 9 Неделковски 075386319 Скопје
12.05.2019 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ ) ХИВ инфекција - потреба од мултидисциплинарен пристап 12,5 9 Љупчо Стефановски Струмица
11.05.2019 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ ) Здравствена заштита на трансродовите лица 12,5 9 Љупчо Стефановски Струмица
10.05.2019 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Новости во ендокринолошка лабораториска дијагностика 6 4 Катерина Трајковска 070344034 Скопје
10.05.2019 Симпозиум Здружение за хуман папилома вирус на Македонија Меѓународен симпозиум 12 8 Ирена 070370795 Скопје
09.05.2019 31.12.2019 Работилница Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија Работилница за неинвазивен пренатален скрининг во прв триместар 12 9 Дона Коцевски 071 379 951 Скопје
08.05.2019 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролозите на Македонија Етиопатогенеза и современ третман на хиперпигментации на кожата 6 4 Ѓорѓи Гоцев 071209001 Скопје
07.05.2019 Стручен состанок Здружение на лекари од Охрид Аритмии во детска возраст 6 4 Лиљана Котлар 070212140 Охрид
06.05.2019 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Стоп за астмата 6 4 Марија Здравеска 071400765 Скопје
04.05.2019 Работилница ЈЗУ Универзитетска Клиника за дерматологија-Скопје Работилница за естетски корекции и напредни технички на инјектирање на хијалуронска киселина 13,5 10,5 Aлександар Гавриловски 070221389 Скопје
01.05.2019 Работилница Македонско лекарско друштво Обука за подобрување на знаењата и вештините на здравствените работници за рано откривање и рана интервенција кај деца со попреченост 13,5 10,5 Kирил Солески 070 557 775 Скопје
01.05.2019 30.05.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Гастропротекцијата низ годините наназад и сега 6 4 Катерина Ковачевиќ 070305395 Скопје
25.04.2019 Стручен состанок Македонско лекарско друштво Дијагноза и третман на хепатална енцефалопатија 6 4 Светлана Арсовска 072237459 Битола
23.04.2019 Стручен состанок ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија и Здружени на пулмолози на Р.Македонија Непрепознаена,несоодветно третирана,смртоносна болест-IPF 6 4 Зоран Арсовски 02/3147-128 Скопје,
22.04.2019 Стручен состанок Психијатарско здружение на Р.Македонија Психофармакотераписко позиционирање на арипопразол 6 4 Ксенија Парамачки 071326429 Скопје
20.04.2019 Стручен состанок ПЗУ СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА Витроретинална хирургија и апликација на медикаменти интравитерално 6 4 Стефани Неделкова 073221072 Скопје
19.04.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Антиалергиски и антиедматозен третман и современ приод во витамино терапија 6 4 Гоце Ацевски 075216068 Скопје
19.04.2019 Стручен состанок Македонско здружение за ендометриоза (МЗЕ) Современа дијагноза и третман на пациентите со ендометриоза 6 4 Јадранка Георгиевска 070305256 Скопје
19.04.2019 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Стручен состанок на здружението 6 4 Елисавета Јованова 070277516 Скопје
19.04.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Фекален калпротектин во гастроенетерохепатологијата и методи на негово одредување 6 4 Румена Андоновска 3147130 Скопје
18.04.2019 Работилница Здружение на патолози на Република Македонија Глијални тумори на централен нервен систем 12 9 Гордана Петрушевска 070266504 Скопје
16.04.2019 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ Дилема при одлука на третман на фрактура на проксимален фемур-приказ на мета анализи од трудови работени во различни центри 6 4 Радмила 077761160 Скопје
16.04.2019 16.12.2019 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Препарати од Канабис (CBD) респектибилен потенцијал за третман на анксиозни растројства 6 4 Гордана Ширкова 070 359 889 Скопје и други градови
13.04.2019 14.04.2019 Симпозиум Клиничка болница Аџибадем Систина Early Occurrence of Colorestal Cancer.Where we are?Where to go ? 12 8 Владимир Димов 070339911 Скопје
12.04.2019 13.04.2019 Работилница Здружение за хематологија на Македонија Трансплантација на коскена срцевина на Р.Северна Македонија со интернационално присуство 12 9 Ката Мартинова 070 746 900 Скопје
12.04.2019 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија Ефективна перипартална нега 6 4 Глигор Тофовски Скопје
12.04.2019 Симпозиум ПЗУ Клиничка болница Жан Митрев Дијагностика, третман и предизвици во детска кардиохирургија 12 8 Викторија Милева 02/3091-499 Скопје
11.04.2019 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина ГДПР (General Data Protection Regulation) 6 4 Катерина Трајковска Скопје
09.04.2019 11.04.2019 Работилница Специјална болница по хируршки болести "Жан Митрев " Неонатален васкуларен пристап 12 9 Ирена Димитрова Скопје
05.04.2019 Работилница Македонско здружение за контрола и интрахоспитални инфекции-МЗКИХИ Инфекции на крвта поврзани со медицински помагала и превенција 12 9 Кирил Михајолов Пехчево
05.04.2019 07.04.2019 Работилница Македонското здружение за ентерална и парентерална исхрана Basics of parental nutrition 12 9 Калина Гривчева-Старделова Охрид
05.04.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Практичен пристап кон болестите на респираторниот систем 13,5 10,5 Арбен Лабаништа Скопје
05.04.2019 07.04.2019 Конгрес Македонско здружение по урологија Балкански Конгрес по урологија 20 10 Оливер Станков Охрид
02.04.2019 Стручен состанок Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса Kлиничка и лабораториски евалуација на најчестите видови на анемии 6 4 Билјана Петреска Зовиќ Скопје
01.04.2019 30.11.2019 Работилница ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија Примарна и секундарна превенција на КБ заболувања 13,5 10,5 ОЛИВЕР БУШЉЕТИЌ 071245317 Скопје
01.04.2019 07.04.2019 Работилница Медицински симулациски центар Тема-Едукација за едукатори 13,5 9,5 Сашо Трајковски Охрид и Велес
01.04.2019 30.11.2019 Работилница Здружение на интернисти на Р.Македонија Kултуролошки и структурни компетенции на здравствените професионалци 13,5 10,5 Андријана Гацовски Штип, Велес, Струмица, Охрид
30.03.2019 Стручен состанок Македонско здружение за радиологија на дојка Рак на дојка-до каде сме 6 4 Светлана Темелковска Скопје
29.03.2019 31.03.2019 Симпозиум Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.Македонија Четвртите дијабетолошки денови со меѓународно учество 12 8 Татјана Миленковиќ Крушево
29.03.2019 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева 075435080 Гевгелија
29.03.2019 30.03.2019 Работилница Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Современи трендови во ендоскопија 12,5 9,5 Mагдалена Димитрова 070365141 Скопје
29.03.2019 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Р.Македонија Нови тераписки пристапи во третманот на болести на предниот сегмент на окото 6 4 Стојан Николиќ 078326322 Скопје
23.03.2019 Работилница Здружение на интернисти на Р.Македонија Aнтикоагулантна вртелешка во 4 училници 13,5 10,5 Александар Манолев Скопје
22.03.2019 Симпозиум Здружение на микробиолозите на Македонија Хламидии 12 8 Даниела Спироска Скопје
21.03.2019 12.04.2019 Стручен состанок Македонска здружение за алергологија и клиничка имунологија Ефикасноста на природни назални р-ори од морска вода со алгомер комплекс при третирање на Алергиски Ринитис 6 4 Мартин Јовановски 070373532 Скопје
18.03.2019 Стручен состанок Македонско здружение за медицина на трудот Професионални алергии 6 4 Сашо Столески Скопје
16.03.2019 Симпозиум Здружение на дерматовенеролози на Македонија и Факултет за медицински науки-Штип Dermatology 2020 12 8 Ѓорѓи Гоцев Штип
11.03.2019 Работилница Здружение на лекари Охрид Невропати и повреда на нерви 12 9 Лиљана Котлар 070212140 Охрид
07.03.2019 Работилница Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.Македонија Местото на базалните инсулини од втората генерација во терапијата на дијабетес мелитус 13,5 10,5 Татјана Миленковиќ Скопје
07.03.2019 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија Современи системски терапии кај HER2 + и тројно негативен карцином на дојка преку приказ на случаи 6 4 Виолета Клисеровска Скопје
07.03.2019 Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Подршка на доенчињата за правиленраст и развој 6 4 Ивана Емел 078446684 Скопје
06.03.2019 Работилница Здружение на инфектолози на Македонија AРВ терапија и тераписки стратегии 12 9 Снежана Стојковска 075364440 Скопје
06.03.2019 Стручен состанок Здружени на пулмолози на Р.Македонија Ретко таргетирана состојба во пулмологијата 6 4 Бисерка Ќаева 071397043 Скопје
05.03.2019 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација-МААР Клинички искуства 6 4 Мимоза Котевска 73223007 Гевгелија
01.03.2019 30.11.2019 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Алергитис Ринитис-третман со природни назални раствори 6 4 Лиљана Котлар 070212140 повеќе градови низ РM
01.03.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Контрола на турбекулоза во Р Македонија 13,5 9,5 Арбен Лабаништа 070302423 Скопје
01.03.2019 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија Современи третмани кај карциномот на овариум и грло на матка 6 4 Виолета Клисоровска 078 497 913 Скопје
27.02.2019 Симпозиум Здружение на трансфузиолози на Република Македонија Предизвици и новини во третман на хемофилија А 12 8 Рада Грубовиќ 075303889 Скопје
19.02.2019 15.03.2019 Стручен состанок Здр. на лекари по општа медицина/семејна медицина Новини во вакциналниот календар на Р Македонија 6 4 Александар Ристовски Скопје , Струмица, Тетово
15.02.2019 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р.Македонија Интернистички преспективи и предизвици во имплементацијата на Европскиот Курикулум по интерна медицина 6 4 Биљана Ивановска 070399749 Скопје
15.02.2019 Стручен состанок Здружение за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Македонија ( ЗУРПХ ) Хистероскопска ресекција на комплетен септум на утерус) 6 4 Сашо Стојчевски 070513103 Скопје
08.02.2019 Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Современ пристап во третманот на хиперсекреторни воспаленија на дишните патишта 6 4 Цветанка 071372197 Скопје
07.02.2019 13.03.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Контрола на турбекулоза во ПЗЗ 13,5 9,5 Арбен Лабаништа 070302423 Скопје
01.02.2019 31.12.2019 Работилница ЗПЛРМ АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 11 8 Лилија Дервишова - Чолакова 070/216-633 низ градови на РМ
01.02.2019 31.12.2019 Работилница ЗПЛРМ Синдром на Бурн оут кај докторите 11 8 Лилија Дервишова - Чолакова 070/216-633 низ градови на РМ
01.02.2019 Стручен состанок Психијатриско здружение на Македонија Опсесивно компулсивно растројство-Од обични примери до тешки клинички случаи 6 4 Мирјана Јазаџинска-Крка 075316984 Скопје
31.01.2019 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Секциски состанок 6 4 Марија Здравеска 071/400-765 Скопје
31.01.2019 31.12.2019 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Mикробиом и имунологија 6 4 Верица Ристовска
28.01.2019 Стручен состанок Македонска асоцијација за хипертензија Нови препораки за артериска хипертензија 6 4 Светлана Павлеска Кузмановска 075/203-048 Скопје
.. 21.10.2019 Симпозиум Македонско здружение за остеопороза Нови препораки за остеопорозата 12 8 Снежана Марковиќ-Темелкова 075 455 120 Скопје

Календар на акредитирани стручни активности за 2020 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2019 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3