пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

Датум До датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Телефон Место
17.10.2019 20.10.2019 Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Инфанилни колики-предизвик во неонаталниот период 6 4 Изабела Китановски 070 230 960 Атина, Грција
27.09.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Современ третман на H.pillory 6 4 Румена Андоновска 3147130 Скопје
28.06.2019 Работилница ПЗУ Клиничка болница Жан Митрев Стручна работилница за детска кардиологија 12 9 Викторија Дојчиновска 071 230 450 Скопје
28.06.2019 Стручен состанок Здружени на лекари-Битола Карцином на града 6 4 Цветанка 070 373 096 Битола
27.06.2019 Стручен состанок Maкедонско здружение за исхрана и здравје Препораки за исхрана на населението -преглед и искуства 6 4 Игот Сприоски 070 783 545 Скопје
22.06.2019 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози-акушери на Македонија Стандарди за безбеден абортус 6 4 Душко Филиповски Скопје
08.06.2019 22.06.2019 Работилница Македонско здружение за гастроентерохепатологија Работилница за абдоминален ултразвук 12.5 9.5
01.06.2019 30.09.2019 Работилница ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија Скопје Aлгоритам на дијагностика на лимфаденопатијата и улога на примарната и секундарната здравствена заштита во раната  дијагностика на лимфаденопатија и современ третман на CD20+ хематолошки малигнитети 13.5 10.5 Сања  Трајкова 070 746 900 Скопје
01.06.2019 30.09.2019 Курс ЈЗУ УК за хематологија Скопје Малигна линфаденопатија од дијагноза до современ третман 12 8 Д-р Сања Трајкова 070 746 900 Скопје
31.05.2019 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Република Македонија Предизивици во третманот на хроничната венска болест 6 4 Милена Ѓошевска
31.05.2019 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози-акушери на Македонија Улогата на фолна киселина во превенција на конгенитални аномалии 6 4 Душко Филиповски Скопје
30.05.2019 Стручен состанок Здружени на пулмолози на Р.Македонија Тутун или здравје-изборот е Ваш 6 4 Зоран Арсовски 075310190 Скопје
30.05.2019 Стручен состанок Здружени на интернисти на Р.Македонија Холестатски состојби во интернистичка пракса-дијагностичко-терапевтски насоки 6 4 Билјана Ивановска-Бојаџиев 070399749 Скопје
17.05.2019 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Вертиго-дијагностичко-терапевтски предизвик 6 4 Цветанка 071372197 Скопје
17.05.2019 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација-МААР Новини во терапискиот пристап на ревматските заболувања во Македонија 6 4 Мимоза Николовска-Котевска 072223007 Скопје
17.05.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Тераписки пристап кон пациенти со иритабилно црево и рефлуксен синдром 6 4 Румена Андоновска 3147130 Скопје
16.05.2019 Стручен состанок Здружение на микробиолозите на Македонија Лабораториската дијагностика и клинички аспекти на респиратпорни инфекции 6 4 Ана Кафтаџиева Скопје
15.05.2019 Стручен состанок ПЗУ Авицена Лабораторија-специјалистича дијагностичка лабораторија Синдромско тестирање на инфективни патогении, Дефицит на Вит.Д кај здрави лица 6 4 Даниела Наунова Спироска 075 306 391 Скопје
13.05.2019 14.05.2019 Работилница ГОБ 8-ми Септември-Скопје Работилница за хируршки третман на тумори на црниот дроб 12 9 Неделковски 075386319 Скопје
12.05.2019 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ ) ХИВ инфекција - потреба од мултидисциплинарен пристап 12.5 9 Љупчо Стефановски Струмица
11.05.2019 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ ) Здравствена заштита на трансродовите лица 12.5 9 Љупчо Стефановски Струмица
10.05.2019 Симпозиум Здружение за хуман папилома вирус на Македонија Меѓународен симпозиум 12 8 Ирена 070370795 Скопје
10.05.2019 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Новости во ендокринолошка лабораториска дијагностика 6 4 Катерина Трајковска 070344034 Скопје
09.05.2019 31.12.2019 Работилница Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија Работилница за неинвазивен пренатален скрининг во прв триместар 12 9 Дона Коцевски 071 379 951 Скопје
08.05.2019 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролозите на Македонија Етиопатогенеза и современ третман на хиперпигментации на кожата 6 4 Ѓорѓи Гоцев 071209001 Скопје
07.05.2019 Стручен состанок Здружение на лекари од Охрид Аритмии во детска возраст 6 4 Лиљана Котлар 070212140 Охрид
06.05.2019 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Стоп за астмата 6 4 Марија Здравеска 071400765 Скопје
04.05.2019 Работилница ЈЗУ Универзитетска Клиника за дерматологија-Скопје Работилница за естетски корекции и напредни технички на инјектирање на хијалуронска киселина 13.5 10.5 Aлександар Гавриловски 070221389 Скопје
01.05.2019 Работилница Македонско лекарско друштво Обука за подобрување на знаењата и вештините на здравствените работници за рано откривање и рана интервенција кај деца со попреченост 13.5 10.5 Kирил Солески 070 557 775 Скопје
01.05.2019 30.05.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Гастропротекцијата низ годините наназад и сега 6 4 Катерина Ковачевиќ 070305395 Скопје
25.04.2019 Стручен состанок Македонско лекарско друштво Дијагноза и третман на хепатална енцефалопатија 6 4 Светлана Арсовска 072237459 Битола
23.04.2019 Стручен состанок ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија и Здружени на пулмолози на Р.Македонија Непрепознаена,несоодветно третирана,смртоносна болест-IPF 6 4 Зоран Арсовски 02/3147-128 Скопје,
22.04.2019 Стручен состанок Психијатарско здружение на Р.Македонија Психофармакотераписко позиционирање на арипопразол 6 4 Ксенија Парамачки 071326429 Скопје
20.04.2019 Стручен состанок ПЗУ СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА Витроретинална хирургија и апликација на медикаменти интравитерално 6 4 Стефани Неделкова 073221072 Скопје
19.04.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Антиалергиски и антиедматозен третман и современ приод во витамино терапија 6 4 Гоце Ацевски 075216068 Скопје
19.04.2019 Стручен состанок Македонско здружение за ендометриоза (МЗЕ) Современа дијагноза и третман на пациентите со ендометриоза 6 4 Јадранка Георгиевска 070305256 Скопје
19.04.2019 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Фекален калпротектин во гастроенетерохепатологијата и методи на негово одредување 6 4 Румена Андоновска 3147130 Скопје
19.04.2019 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Стручен состанок на здружението 6 4 Елисавета Јованова 070277516 Скопје
18.04.2019 Работилница Здружение на патолози на Република Македонија Глијални тумори на централен нервен систем 12 9 Гордана Петрушевска 070266504 Скопје
16.04.2019 16.12.2019 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Препарати од Канабис (CBD) респектибилен потенцијал за третман на анксиозни растројства 6 4 Гордана Ширкова 070 359 889 Скопје и други градови
16.04.2019 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ Дилема при одлука на третман на фрактура на проксимален фемур-приказ на мета анализи од трудови работени во различни центри 6 4 Радмила 077761160 Скопје
13.04.2019 14.04.2019 Симпозиум Клиничка болница Аџибадем Систина Early Occurrence of Colorestal Cancer.Where we are?Where to go ? 12 8 Владимир Димов 070339911 Скопје
12.04.2019 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстетричари на Македонија Ефективна перипартална нега 6 4 Глигор Тофовски Скопје
12.04.2019 Симпозиум ПЗУ Клиничка болница Жан Митрев Дијагностика, третман и предизвици во детска кардиохирургија 12 8 Викторија Милева 02/3091-499 Скопје
11.04.2019 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина ГДПР (General Data Protection Regulation) 6 4 Катерина Трајковска Скопје
09.04.2019 11.04.2019 Работилница Специјална болница по хируршки болести "Жан Митрев " Неонатален васкуларен пристап 12 9 Ирена Димитрова Скопје
05.04.2019 07.04.2019 Работилница Македонското здружение за ентерална и парентерална исхрана Basics of parental nutrition 12 9 Калина Гривчева-Старделова Охрид
05.04.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Практичен пристап кон болестите на респираторниот систем 13.5 10.5 Арбен Лабаништа Скопје
05.04.2019 07.04.2019 Конгрес Македонско здружение по урологија Балкански Конгрес по урологија 20 10 Оливер Станков Охрид
05.04.2019 Работилница Македонско здружение за контрола и интрахоспитални инфекции-МЗКИХИ Инфекции на крвта поврзани со медицински помагала и превенција 12 9 Кирил Михајолов Пехчево
02.04.2019 Стручен состанок Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса Kлиничка и лабораториски евалуација на најчестите видови на анемии 6 4 Билјана Петреска Зовиќ Скопје
01.04.2019 07.04.2019 Работилница Медицински симулациски центар Тема-Едукација за едукатори 13.5 9.5 Сашо Трајковски Охрид и Велес
01.04.2019 30.11.2019 Работилница Здружение на интернисти на Р.Македонија Kултуролошки и структурни компетенции на здравствените професионалци 13.5 10.5 Андријана Гацовски Штип, Велес, Струмица, Охрид
01.04.2019 30.11.2019 Работилница ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија Примарна и секундарна превенција на КБ заболувања 13.5 10.5 ОЛИВЕР БУШЉЕТИЌ 071245317 Скопје
30.03.2019 Стручен состанок Македонско здружение за радиологија на дојка Рак на дојка-до каде сме 6 4 Светлана Темелковска Скопје
29.03.2019 31.03.2019 Симпозиум Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.Македонија Четвртите дијабетолошки денови со меѓународно учество 12 8 Татјана Миленковиќ Крушево
29.03.2019 30.03.2019 Работилница Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Современи трендови во ендоскопија 12.5 9.5 Mагдалена Димитрова 070365141 Скопје
29.03.2019 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Р.Македонија Нови тераписки пристапи во третманот на болести на предниот сегмент на окото 6 4 Стојан Николиќ 078326322 Скопје
29.03.2019 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева 075435080 Гевгелија
23.03.2019 Работилница Здружение на интернисти на Р.Македонија Aнтикоагулантна вртелешка во 4 училници 13.5 10.5 Александар Манолев Скопје
22.03.2019 Симпозиум Здружение на микробиолозите на Македонија Хламидии 12 8 Даниела Спироска Скопје
21.03.2019 12.04.2019 Стручен состанок Македонска здружение за алергологија и клиничка имунологија Ефикасноста на природни назални р-ори од морска вода со алгомер комплекс при третирање на Алергиски Ринитис 6 4 Мартин Јовановски 070373532 Скопје
18.03.2019 Стручен состанок Македонско здружение за медицина на трудот Професионални алергии 6 4 Сашо Столески Скопје
16.03.2019 Симпозиум Здружение на дерматовенеролози на Македонија и Факултет за медицински науки-Штип Dermatology 2020 12 8 Ѓорѓи Гоцев Штип
11.03.2019 Работилница Здружение на лекари Охрид Невропати и повреда на нерви 12 9 Лиљана Котлар 070212140 Охрид
07.03.2019 Работилница Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.Македонија Местото на базалните инсулини од втората генерација во терапијата на дијабетес мелитус 13.5 10.5 Татјана Миленковиќ Скопје
07.03.2019 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија Современи системски терапии кај HER2 + и тројно негативен карцином на дојка преку приказ на случаи 6 4 Виолета Клисеровска Скопје
07.03.2019 Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Подршка на доенчињата за правиленраст и развој 6 4 Ивана Емел 078446684 Скопје
06.03.2019 Работилница Здружение на инфектолози на Македонија AРВ терапија и тераписки стратегии 12 9 Снежана Стојковска 075364440 Скопје
06.03.2019 Стручен состанок Здружени на пулмолози на Р.Македонија Ретко таргетирана состојба во пулмологијата 6 4 Бисерка Ќаева 071397043 Скопје
05.03.2019 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација-МААР Клинички искуства 6 4 Мимоза Котевска 73223007 Гевгелија
01.03.2019 30.11.2019 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Алергитис Ринитис-третман со природни назални раствори 6 4 Лиљана Котлар 070212140 повеќе градови низ РM
01.03.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Контрола на турбекулоза во Р Македонија 13.5 9.5 Арбен Лабаништа 070302423 Скопје
27.02.2019 Симпозиум Здружение на трансфузиолози на Република Македонија Предизвици и новини во третман на хемофилија А 12 8 Рада Грубовиќ 075303889 Скопје
19.02.2019 15.03.2019 Стручен состанок Здр. на лекари по општа медицина/семејна медицина Новини во вакциналниот календар на Р Македонија 6 4 Александар Ристовски Скопје , Струмица, Тетово
15.02.2019 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р.Македонија Интернистички преспективи и предизвици во имплементацијата на Европскиот Курикулум по интерна медицина 6 4 Биљана Ивановска 070399749 Скопје
15.02.2019 Стручен состанок Здружение за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Македонија ( ЗУРПХ ) Хистероскопска ресекција на комплетен септум на утерус) 6 4 Сашо Стојчевски 070513103 Скопје
08.02.2019 Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Современ пристап во третманот на хиперсекреторни воспаленија на дишните патишта 6 4 Цветанка 071372197 Скопје
07.02.2019 13.03.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Контрола на турбекулоза во ПЗЗ 13.5 9.5 Арбен Лабаништа 070302423 Скопје
01.02.2019 Стручен состанок Психијатриско здружение на Македонија Опсесивно компулсивно растројство-Од обични примери до тешки клинички случаи 6 4 Мирјана Јазаџинска-Крка 075316984 Скопје
01.02.2019 31.12.2019 Работилница ЗПЛРМ АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 11 8 Лилија Дервишова - Чолакова 070/216-633 низ градови на РМ
01.02.2019 31.12.2019 Работилница ЗПЛРМ Синдром на Бурн оут кај докторите 11 8 Лилија Дервишова - Чолакова 070/216-633 низ градови на РМ
31.01.2019 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Секциски состанок 6 4 Марија Здравеска 071/400-765 Скопје
31.01.2019 31.12.2019 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Mикробиом и имунологија 6 4 Верица Ристовска
28.01.2019 Стручен состанок Македонска асоцијација за хипертензија Нови препораки за артериска хипертензија 6 4 Светлана Павлеска Кузмановска 075/203-048 Скопје

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3