пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

Датум До датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Телефон Место
28.07.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение за пулмологија и алергологија Имуномодулација - кога, како, кај кого, со што? 2 2 Верица Ристовска 076 344 470
15.07.2020 15.10.2020 Стручен состанок Медицински факултет-Центар за семејна медицина Кои пациенти може да имаат корист од примена на панкреасни ензими во форма на капсулирани минимикро сфери во мали дози 2 2 Елена Боневска 070 365 038 Online
04.04.2020 05.04.2020 Симпозиум ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина-Скопје Curent trends in the management of gastric, pancreatic and liver cancer 12 9 Ивана Стојановска 02/3099614 Скопје
07.03.2020 Стручен состанок ЈЗУ Универзитетска Клиника за дерматологија-Скопје Дермоскопија на NMSC (не меланомски карциноми на кожа) 6 4 Маја Ѓуроска 075 217 035 Скопје
06.03.2020 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Секциски стручен состанок 6 4 Маја Манолева 075 435 080 Скопје
03.03.2020 Работилница Здружение на микробиолозите на РСМ Лабораториска дијагностика на урогенитални инфекции 12 9 Билјана Боцеска 077 444 442 Скопје
01.03.2020 01.03.2021 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Мултимодална аналгезија ,современ пристап во третман на болка 6 4 Теодора Ѓошева 075 316 777 Градови од источна и западна Македонија
01.03.2020 01.03.2021 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Различни инфекции, многу предизвици.Рационален пристап во нивниот третман 6 4 Милена Ѓошеска 02/ 2720320 Битола, Скопје , Тетово, Куманово, Велес
29.02.2020 Симпозиум Здружение на интернисти на Р Македонија Кардио-метаболни предизвици во интернистичка пракса 12 9 Ана Палева Стојаноска 071 374 543 Скопје
28.02.2020 Стручен состанок Maкедонска  ревматолошка асоцијација Клинички искуства  од Универзитетска клиникa за ревматoлогија 6 4 Aлександар  Ристовски 071 368 990 Скопје
28.02.2020 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Третман на уринарни инфекции 6 4 Ана Филипова 070 337 501 Скопје
28.02.2020 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Редовен стручен состанок 6 4 Марина Чакар 070 330 553 Скопје
26.02.2020 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ Aртропластика на долен екстремитет 6 4 Радмила Михајловска 077 761 160 Скопје
17.02.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Улогата на имуномодулаторите и пробиотиците 6 4 Верица Ристовска 076 344 470 Скопје, Битола, Штип, Струмица, Куманово, Тетово
17.02.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Улогата на имуномодулаторите и пробиотиците 6 4 Верица Ристовска 076 344 470 Скопје, Битола, Штип, Струмица, Куманово, Тетово
10.02.2020 03.03.2020 Работилница ПЗУ Д-р Александар Манолев, специјалистичка  ординација по интерна медицина Анатомија на венскиот систем 13 11 Александар Манолев 070  306 403  Скопје
01.02.2020 01.12.2020 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на долни екстремитети 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 31.12.2020 Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на каротиди 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 31.12.2020 Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на долни екстремитети 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија Принципи на радијационата сигурност и нејзино дозиметриско обезбедување во радиотерапијата 6 4 Виолета Клисоровска 078 497 913 Скопје
01.02.2020 01.12.2020 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на каротиди 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.12.2019 30.03.2020 Стручен состанок Здружени на лекари-Охрид Третман на невропатска болка 6 4 Лилјана Котлар 070 212 140 Охрид и повеќе градови низ Македонија
01.12.2019 30.03.2020 Здружени на лекари-Охрид Третман на невропатска болка 6 4 Лилјана Котлар 070 212 140 Охрид и повеќе градови низ Македонија
01.11.2019 30.11.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Примарна превенција на васкуларното старење 12 9 Мирјана Јазаџинска 075 316 984 Р Македонија
01.11.2019 15.05.2020 Стручен состанок ПЗУ Авицена Лабораторија-специјалистича дијагностичка лабораторија Најчести дилеми при толкување на лабораториски резултати 6 4 Даниела Спиркоска 075 306 391 Скопје
01.11.2019 30.11.2020 Работилница Македонско лекарско друштво Работилница за рано откривање и превенција на насилство врз деца во ПЗЗ 14 11 Кирил Солески 071 369 306 Скопје
01.10.2019 30.10.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Мултимодална аналгезија - Современ пристап во третман на болка 6 4 Милена Ѓошевска 071/323061 Скопје, Струмица, Тетово, Битола, Тетово и Велес
01.10.2019 30.04.2020 Работилница Здружени на лекари-Охрид Остеопороза и остеоартритис 12 9 Лилјана Котлар 070 212 140 повеќе градови
01.05.2019 30.05.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Гастропротекцијата низ годините наназад и сега 6 4 Катерина Ковачевиќ 070305395 Скопје

Календар на акредитирани стручни активности за 2020 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2019 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3